Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
objective_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

MỤC TIÊU

  • Hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Miến Điện – một điểm đến du lịch quốc tế bằng cách xúc tiến phát triển các thị trường trong nước và quốc tế một cách hiệu quả;
  • Bảo vệ quyền lợi của các đơn vị điều hành chuyến du lịch và du khách, đảm bảo họ tuân thủ đúng các trách nhiệm của họ;
  • Đảm bảo chất lượng và tính an toàn cho các dịch vụ du lịch;
  • Tăng cường sự hợp tác và gắn kết vì sự phát triển chung và để quản lý lĩnh vực du lịch hiệu quả;
  • Tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bằng cách tăng cường nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của du lịch;
  • Phát triển các hoạt động du lịch một cách có trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên;
  • Phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy sự tăng trưởng của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên đòn bẩy là du lịch; tạo cơ hội giúp cộng đồng địa phương phát triển kinh tế, xây dựng và xúc tiến Sáng Kiến Du Lịch Cộng Đồng (CBT);
  • Phối hợp và hiệp tác với các tổ chức ở địa phương và quốc tế cũng như đội ngũ các chuyên gia du lịch trong công tác nghiên cứu phát triển du lịch.