Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Policies_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

CHÍNH SÁCH CỦA BỘ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

  • Chúng tôi là đơn vị đóng góp đáng kể nhất cho nền kinh tế quốc dân;
  • Chúng tôi bảo tồn và gìn giữ môi trường thiên nhiên, di sản truyền thống và phong tục của người dân bản xứ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Miến Điện;
  • Chúng tôi góp phần phát triển điều kiện đời sống kinh tế xã hội của người dân và khu vực kinh tế tư nhân thông qua việc phát triển du lịch;
  • Chúng tôi triển khai các hợp đồng kinh tế tầm khu vực và quốc tế vì lợi ích của đất nước;
  • Chúng tôi đóng góp cho tiến trình gìn giữ hòa bình bằng cách thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nước nhà;
  • Chúng tôi hướng đến một ngành du lịch bền vững và đa dạng.