Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ Promotion Video မ်ား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Video မ်ားအား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ၂။ အဆိုပါ Promotion Video မ်ား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူသည္ ၁:၀၀မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ၂:၃၀မိနစ္စာ Video မ်ားကို Background Music အပါအဝင္ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးျပဳလုပ္၍ 3840 x 2160 pixels သို႔မဟုတ္ 4096 x 2160 pixels (2160p) 4K အရည္အေသြးရွိ Video မ်ားကိုဉီးစားေပး၍ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Device အားလုံးျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ 360° video မ်ားကိုလည္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။(Raw data မ်ားႏွင့္ Raw video မ်ားေပးပို႔ရန္မလိုအပ္ပါ။) (ခ) ေပးပို႔သူသည္ Video မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Watermark ထည့္သြင္းေပးပို႔ရပါမည္။(ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဝယ္ယူအသုံးျပဳမည့္ Video မ်ားကိုသာ Watermark ျဖဳတ္၍ မူရင္း Videoမ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။) (ဂ) ေပးပို႔သူ၏ Introduction Letter ႏွင့္ Quotation ပါရွိရမည္။ (Video အမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို Quotation တြင္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။) (ဃ) Video ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားမွကူးယူျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ယူရပါမည္။ Background Musicမ်ားကို အျခားမွ ဝယ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက ဝယ္ယူထားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပသႏိုင္ ရမည္။ (င) Video မ်ားကို English Narration သို႔မဟုတ္ English Subtitleမ်ား ထည့္သြင္းပါရွိရမည္။ (စ) Video မ်ားကို Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Online Mediaမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ Video မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးပါက ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မူပိုင္ခြင့္ (Copyright) ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဆ) ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူထားေသာ Videoေပၚတြင္ ဌာနမွလိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကို ေပးပို႔သူကလက္ခံ၍ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဇ) ေပးပို႔ထားေသာ Video မ်ား သည္ အျခား ကုမၸဏီ ၊ အဖြဲ႕အစည္း ၊ Website ႏွင့္ Social Network မ်ားတြင္ တင္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ထားျခင္း(လုံးဝ) မရွိေသာ Video မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူၿပီးေသာ Video မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလားတူ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားသို႔ထပ္မံျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳရ။ (ဈ) ဝန္ႀကီးဌာနမွဝယ္ယူအသုံးျပဳမည့္ Video မ်ား၏ IP right ၊ Copyrightမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အျခားပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မေက်နပ္ခ်က္၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိလာပါက ဌာနမွ လုံးဝ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ဘဲ ေပးပို႔သူက တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ည) Video မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းကို https://bit.ly/2L2RmjB တြင္ ဝင္ေရာက္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၃။ Video မ်ားကို media@tourism.gov.mm သို႔ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Size ႀကီးမားေသာ File မ်ားကို Online Uploading Siteမ်ား (ဥပမာ – wetransfer ၊ Google Drive၊ Mediafire၊ Opanload ၊ Zippyshare စသည္) မွတဆင့္ Link ျပဳလုပ္၍ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔လာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္သူမ်ားကိုသာ ဆက္သြယ္၍ လိုအပ္ သည့္ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ e-Government Office ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္ အတြင္း (၀၉:၀၀ နာရီမွ ၁၆:၃၀နာရီအတြင္း) ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္

Announcement PDF :  https://bit.ly/2N0IvkV Appendix PDF :  https://bit.ly/2L2RmjB
About the author

Leave a Reply