အံ့ၾသဖြယ္
သဘာဝအလွမ်ားတည္ရွိရာေျမ

စိမ္းလန္းေသာ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ လႊမ္းၿခဳံထားကာ သာယာလွပေသာ ေရေျမေတာေတာင္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ မွီခိုအားထားရာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအဖို႔ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ား

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အံ့ဩဖြယ္ ခမ္းနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔၏ လူေနမႈဘဝကို အေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ လွပေသာ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို တစ္လတစ္မ်ိဳး မ႐ိုးရ ေအာင္ ေတြ႕ႀကဳံခံစားႏိုင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးေပ်ာ္႐ႊင္စရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 

ထင္ရွားေသာ
ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ ေနရာမ်ားစြာတည္ရွိပါသည္။ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရားေစတီမ်ား၊ သာသနာ့ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာ
သမိုင္းအစဥ္အလာ

ရွည္လ်ားေသာ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးက်ေသာ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဌာေနျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာက္ေခတ္၏ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာယာလွပေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအားလုံးကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ခရီးသြားအေတြ႕အႀကဳံကို ရွာေဖြပါ

ဇန္နဝါရီလ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

မတ္လ

ဧၿပီလ

ေမလ

ဇြန္လ

ဇူလိုင္လ

ဩဂုတ္လ

စက္တင္ဘာလ

ေအာက္တိုဘာလ

ႏိုဝင္ဘာလ

ဒီဇင္ဘာလ

List of Festivals

ဇန္နဝါရီလ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

မတ္လ

ဧၿပီလ

ေမလ

ဇြန္လ

ဇူလိုင္လ

ဩဂုတ္လ

စက္တင္ဘာလ

ေအာက္တိုဘာလ

ႏိုဝင္ဘာလ

ဒီဇင္ဘာလ

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေဒသဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကဳံ
အစစ္အမွန္မ်ားကိုခံစားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္အလွအပမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ရင္းႏွီးမႈရေစေသာ အေတြ႕အႀကဳံကို ခံစား ႏိုင္ပါ သည္။

႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေလ့လာျခင္း

ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ပညာရွင္မ်ား၏ ေငြထည္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ည္ထည္မ်ားႏွင့္ လက္ရက္ကန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

စုံလင္ေသာေဒသဆိုင္ရာ
အစားအေသာက္မ်ားကို ျမည္းစမ္းျခင္း

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ထူးျခား၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟင္းခ်က္ လက္ရာ မ်ားကို ျမည္းစမ္းရသည္မွာ အရသာေတြ႕လွပါသည္။

သင္သိပါသလား?

ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕၏ သြားမ်ားနီေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ပါ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဆး႐ြက္ႀကီး၊ ကြမ္းသီး၊ ထုံး၊ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ကြမ္း႐ြက္ထဲတြင္ ထည့္ ၍ စားျခင္းမွာ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

Photos

videos

GUIDES & RESOURCES

ျမန္မာျပည္သို႔ ခရီးသြားစို႔

လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ား

ခရီးသြားလမ္းၫႊန္စာ အုပ္မ်ား

အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္း ဂ်ာနယ္

GUIDES & RESOURCES

ျမန္မာျပည္သို႔ ခရီးသြားစို႔

လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ား

ခရီးသြားလမ္းၫႊန္စာ အုပ္မ်ား

အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္း ဂ်ာနယ္