ဧရာဝတီ

စိမ္းလန္းေသာ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေနေသာ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ သဘာဝ၏ အလွအပမ်ားအားရွာေဖြရန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ ၿပီး ျပည့္စုံသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၎ေဒသသို႔ သြားေရာက္ရန္ အခ်ိန္ ၂ နာရီခန႔္ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည္သည့္မ်ား အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ ၎ေဒသသို႔ လာေရာက္မႈ မ်ားျပားပါသည္။ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ ၎ေဒသႏွင့္ အလြန္မေဝးေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္တြင္းခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလည္း လာေရာက္လည္ ပတ္ၾကပါသည္။ ကမ္းေျခမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ျမင္ကြင္းျဖစ္ေသာ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ေအာက္ရွိ ၾကည္ လင္ေနေသာ ေရျပင္သည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘုရားမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊ ဆင္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ႐ြက္လႊင့္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ စြန႔္စားမႈမ်ားကို လာေရာက္ျပဳလုပ္ရန္လည္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အတူတကြ ေနထိုင္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ တို႔ကို အမ်ားဆုံး ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္မာစကား/ဗမာစကားကို အဓိကထား ေျပာၾကပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၃၅,၁၄၀ ကီလိုမီတာ ၂/၁၃,၅၇၀ စတုရန္းမီတာ ရွိၿပီး ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္တို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး အပူပိုင္းေဒသ မိုးမ်ားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသ အၿမဲ စိမ္းလန္း ေသာ ရာသီဥတုမ်ား ရွိပါသည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အားလုံးထက္ လူဦးေရ ေနထိုင္မႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၄) တြင္ လူဦးေရ ၆.၁၈၄ သန္း ရွိပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအႀကီးမားဆုံးျမစ္၏ အလွအပမ်ားကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ခံစားၾကည့္ရႈျခင္း

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၏ အလွအပမ်ား

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတေလွ်ာက္ အက္ဒမန္ပင္လယ္အထိ စီးဆင္းၿပီး ရွားပါး တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမၾသဇာကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ျမစ္လက္တက္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျဖာစီးဆင္းေနၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတေလွ်ာက္ ႏႈန္းေျမမ်ား၊ လမုေတာႏွင့္ ႐ႊံ႕ႏြံေတာမ်ားသည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိ သည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေဆာင္းခို ငွက္မ်ား လည္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၌ လာေရာက္ က်က္စား ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ငွက္မ်ား၊ ေခါင္းညိဳ စင္ေရာ္ငွက္မ်ား၊ ေရၾကက္မ်ား၊ ဘဲငန္းမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အာရွဆင္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေနထိုင္က်က္စား ၾကပုံမ်ားကို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၏ ေတာင္ဘက္ ပိုင္းတြင္ မိေခ်ာင္းမ်ား က်င္လည္က်က္စားၾကၿပီး အာရွဆင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းကာ အနည္းငယ္ပင္ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအေနႏွင့္ ရွားပါးေသာသမင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေတာဝက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ ႏိုင္သည့္ အျပင္ က်ားသစ္၊ က်ားမ်ား၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ားကဲ့သို႔ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုလည္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ တြင္ အႏွံ႔အျပား ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ား၏ဌာေန

ဧရာဝတီျမစ္တြင္ က်က္စားေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ‘ဧရာဝတီလင္းပိုင္’ ဟုေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္ကို အေျချပဳ၍ ဝမ္းစာအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾက ရေသာ ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိသည္။ ၎တို႔က ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားဆီသို႔ ငါးမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ေပးၿပီး ငါးဖမ္းသမားမ်ားကလည္း ဖမ္းဆီးရရွိသည့္ ငါးမ်ားကို ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ားအား ျပန္လည္ေကြၽးေမြးၾကသည္။ လင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ လူတို႔အၾကား ဤကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ထူးဆန္းအံ့အားသင့္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ား ေနထိုင္ က်က္စား ရာႏိုင္ငံအမ်ားစုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအထိပါ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ရရွိႏိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွာ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ေလွခရီးစဥ္ မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ငါးဖမ္းပိုက္ျပဳလုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ သားရဲတိရစာၦန္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားက ႐ိုးရာနည္းလမ္း အတိုင္း ငါးဖမ္းျခင္းကို ေလ့လာသည့္အတြက္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားသည္ လင္းပိုင္မ်ားကို ေခၚရန္အတြက္ ၎တို႔စီးႏွင္းထားသည့္ ကႏူးေလွ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီကို ႐ိုက္၍ အသံေပးၾကရသည္။ ထိုအခါ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားကို ငါးဖမ္းရာတြင္ ကူညီရန္ လာေရာက္ၾကၿပီး စူးစမ္းေလ့လာရန္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ႀကိဳဆိုသည့္ပုံစံမ်ား၊ ေလွအနီးအနားတြင္ လွည့္ပတ္ေရးကူးၾကျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အတြက္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိေစပါသည္။

ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမ္းေျခမ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါသည္။ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္လွသည့္ ပင္လယ္ ေရ၊ သဲေသာင္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားသည္ အားလပ္ရက္အခ်ိန္ မ်ားကို ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုန္ဆုံးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ကမ္းေျခမ်ားသည္ အလုပ္၏ ဖိအားမ်ားကို ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆုံးကမ္းေျခအေတြ႕အႀကဳံမ်ားထဲက တစ္ခုကို ခံစားရေစႏိုင္သည့္ လူသိမ်ားေသာ အပန္းေျဖေနရာတစ္ခုရွိပါသည္။ ကမ္းေျခမ်ားသည္ အပန္းေျဖရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထိုင္ရန္အတြက္ အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ ဤေဒသသည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမ္းေျခ တြင္ ေနဝင္ဆည္းဆာ ကိုၾကည့္ရႈရင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အနံ႔အရသာႏွင့္ျပည္စုံသည့္ ဟင္းလ်ာ မ်ားကို သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရသည္ကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ပိုမိုလွပေသာ ကမ္းေျခမ်ားကို ထပ္မံရွာေဖြလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ လူသိနည္းၿပီး အလွတရားမ်ား ဖုံးကြယ္လ်က္ရွိေသာ ကမ္းေျခမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းတံတားမ်ား ေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ မထိေတြ႕ရ ေသးေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ မည္ျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား
တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ Guest House မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္အပန္းေျဖႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

FLOURISHING RIVER DELTA

The river flows through a delta before reaching the Andaman Sea, making the delta fertile with a packed ecosystem and rare animal species. The river-borne slit flourishes the delta with fertile aluvium, making it an ideal area for rice plantation, mangroves and swamp forests. The delta also functions as a migration spot for birds during the winter. Tourists can see migratory shorebirds, brown-headed gulls, Eurasian coots, and even ducks, geese and swans in this delta. Several species of mammals are also present in this delta in small and scattered populations. Asian elephants have decreased over the years, but tourists can still see them in their natural habitat at the delta. The southern part of the delta was dominated by saltwater crocodiles but like the elephants, the species have ceased in number and only a small population remains. Apart from that, tourists can easily find the Malayan sambar deer, Indian hog deer and wild boars in reserved forests as these species flock the area. Other species that could be spotted in the delta include leopards, Bengal tigers, macaques, and even sea turtles.

HOME OF IRRAWADDY DOLPHINS

The dolphins are named after Ayeyarwady’s less-known name, ‘Irrawady’. These dolphins are known to have a unique mutual relationship with fishers in the river. They would drive fish into fishers’ nets and be rewarded with some of the catch. This rare cooperation between dolphins and humans always leaves visitors in awe. Myanmar is one of the few countries that house the Irrawady dolphins and the country has extended its efforts to protect the species, including launching a community-based tourism initiative. Activities in the programme include dolphin observations, boat trips, village tours, net-casting, and wildlife tours. As tourists observe how the locals fish with traditional fishing methods, the fishers would drum the side of their canoe to call out to the dolphins. The dolphins would come over and help them gather fish into the nets as well as surprise tourists with a playful, leisure swim around the area.

PICTURESQUE BEACHES

The region is also known for its scenic beaches and resorts. The combination of pristine seawater, sandy beaches and sea breeze provides a great holiday for those who love spending time at the beach. The charming beaches are also a great resting spot for those who wish to take some time off their work. Ayeyarwady has a popular resort that offers one of the best beach experiences in the country with multiple exciting activities for visitors of all ages. The beaches attract even the locals from other states and regions to enjoy comfortable stays in the resorts. The area is full with tourists who love to induldge in scrumptious meals while watching the sunset on the panoramic beach. Beach-goers can look forward to visiting more beaches in the region as the Government of Myanmar is exploring more beaches to boost the tourism industry. Less-known and secluded beaches will soon be connected to more common areas of the region. By adding electricity supplies along with bridges and roads, these untouched beaches will also be accessible by locals and tourists. Tourists can anticipate more luxurious guest houses and affordable hotel stays in these new areas.

အထင္ကရေနရာမ်ား

ကမ္းေျခကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေငြေဆာင္အပန္းေျဖကမ္းေျခတြင္ အားလပ္ရက္မ်ားကို ကုန္ဆုံးခ်င္ၾကသည္။ ၎အပန္းေျဖစခန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္း ဆုံး ကမ္းေျခမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ၾကည္လင္ေသာ ေရျပင္သည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေရကစားရန္ ဆြဲေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ၁၅ ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ေရျပင္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားအားကစားနည္းမ်ားလည္း ပါဝင္လႈပ္ရွား အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ ကီလိုမီတာေလးဆယ္ အကြာတြင္ တည္ရွိ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၅ နာရီၾကာ ကားေမာင္းခရီး အကြာအေဝးတြင္ ရွိပါသည္။ ထင္းရွဴးပင္၊ အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခသည္ ထူးျခားလွပေနလ်က္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမင္ကြင္း အလွတရားမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေလႏုေအးမ်ားကို ခံစားစီးေမွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာ၍ လတ္ဆတ္ၿပီး အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ပင္လယ္စာ အစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အပန္းေျဖ စခန္း အနီးအနားတြင္ ရွိေသာ တံငါ႐ြာမ်ား၌လဲ ခရီးသြားဧည့္သည္ အေျမာက္အမ်ား ဝင္ထြက္ သြား လ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အာရပ္ ၊ အင္ဒီးယန္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ပသိုင္ (ျမန္မာျပန္ အဓိပၸာယ္ မူစလင္) မွ ဆင္းသက္လာသည္ ဟုဆိုၾကပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ဘတ္စ္ကား၊ ရထား၊ ေလွ တို႔ျဖင့္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္လွပေသာ ၿမိဳ႕မွ အလြန္တစ္ရာ မ်က္စိပသာဒ ျဖစ္ေစေသာ ေရျပင္ႏွင့္အတူ ထည္ဝါလွေသာ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားက ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆို လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုမွ်မက ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္ေဆာင္ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္းကိုလည္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕သင္ယူႏိုင္ပါေသးသည္။

ေမာ္တင္အငူမွ ေမာ္တင္စြန္းဘုရားသည္ ခရီးသြားရာသီျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ မတ္လ အတြင္းတြင္ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ေမာ္တင္စြန္း ဘုရားသည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ သဲျပင္ကမ္းေျခႏွင့္အတူ တြဲဖက္လ်က္ ပင္လယ္နံေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဘုရား၏ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေရတို႔ဖုံးလႊမ္းလွ်က္ရွိၿပီး ေရေပၚတြင္ တည္ထားသကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေ႐ႊေမာ္ေဓာဘုရားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ အိႏၵိယမွ အေသာကမင္းႀကီး စတင္ကိုးကြယ္ၿပီးေနာက္တြင္ အျခားေသာ မင္းႀကီးမ်ား ဆက္၍ လႉဒါန္းပူေဇာ္ၾကၿပီး အထပ္ထပ္ျဖစ္လာသည့္အလႊာမ်ားတြင္ ေ႐ႊ၊ေငြ ၊ေၾကး စသည့္ တန္ဖိုးႀကီး လက္ဝတ္ရတနာမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္ကို ယေန႔ထက္တိုင္ ေတြ႕ရွိရသည္။

ဘုရား၏နာမည္သည္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားျဖစ္ၿပီး စာေပက်မ္းဂန္မ်ားအရ နယ္ေျမရပ္ျခားမွ ျပန္လာျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဘုရားေၾကးဆင္းတုေတာ္ႀကီးကို အဂၤလန္ကို ပင့္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ဘုရင္မႀကီးသည္ အိမ္မက္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားလာရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္မသည္ျမန္မာျပည္သို႔ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္း နာဂစ္ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ မိန္းမလွကြၽန္းအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ လမုပင္ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ေနရာ တစ္ခုလုံးတြင္ လမုပင္မ်ားဝန္းရံလ်က္ရွိၿပီး ငွက္ၾကည့္ေသာ ေနရာအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တန္ဖိုးထားေသာ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေဒသခံမ်ားသာမက ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပါ အတူတကြပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူတိုင္းသည္ ေရေလာင္းျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္႐ြင္္စရာမ်ား ဖန္တီးၾကပါသည္။

တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ပြဲေတာ္

မဂၢပူဇာ(သို႔)တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈရရန္အတြက္ က်င့္ ႀကံအားထုတ္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားအားလႉဖြယ္ဝတၳဳမ်ား လႉဒါန္းၿပီး အနည္းဆုံးနာရီပိုင္း (သို႔)ရက္ရွည္ ၾကာျမင့္ ႏိုင္ေသာ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဆိုပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ပူေဇာ္ၾကသည္။

သီတင္းကြၽတ္ပြဲေတာ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ လမ္းမ်ားတြင္ မီးသီးမ်ားႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းညႇိၿပီး နိဗၺာန္မွ ျပန္ႂကြလာေသာ ျမတ္ဗုဒၶကို ရည္မွန္း၍ ႀကိဳဆိုေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။စနစ္တက် လွပစြာ ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ထားျခင္းသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ လူ႔ျပည္သို႔ ဆင္းသက္ရန္ အသုံးျပဳေသာ ေစာင္းတန္းမ်ား အျဖစ္ ရည္႐ြယ္၍ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။