ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ပါဝင္မႈအခန္းက႑သည္ အလြန္ အေရးပါပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးစြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားဖလွယ္ႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားလွေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံတို႔ ေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာစရာ မ်ားျဖစ္သည့္ CBT အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္း၊ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလ့လာျခင္း၊ေဒသခံမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားတိုးျမႇင့္ေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါသည္။

ေျမာက္ပိုင္းေဒသ

အင္းေတာ္ႀကီးကန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုံးတုံး၊ဟိုင္းပု၊ နတ္မီးေလာင္ဟီး၊ ေညာင္ပင္နတ္ ဟူေသာ ေက်း႐ြာ(၄) ႐ြာကို CBT ႐ြာအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ CBT ၏လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ bed-and-breakfast ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပး ပါသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ကယက္ေလွစီးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ႐ြာထဲသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီလင္းပိုင္

စီမံကိန္းေဒသတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကြန္းႏွင့္ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာအၾကားရွိ ႐ြာ(၆)႐ြာ ပါဝင္ပါသည္။ ဤရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လင္းပိုင္ႏွင့္ေဒသခံ ေရလုပ္သား အက်ိဳးတူငါးဖမ္းျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအားျပသႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ ပိုက္ကြန္မ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ သေဘၤာစီးရင္း သဘာဝအလွအပမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဗိသုကာ လက္ရာမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာစြမ္းရည္မ်ား ကို ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာ

ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာ၊ ေ႐ႊခြန္႐ြာ၊ ေ႐ႊတိုက္႐ြာ၊ မီလာမက္ေဟာက္႐ြာတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္႐ြာလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ကဲ့သို႔ ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သည္ အိုးလုပ္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေတြ႕ႀကဳံႏိုင္ျခင္း၊ ေႂကြထည္လုပ္ငန္းအား ေလ့လာႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ႏြယ္ၿငိမ္း႐ြာ၏ သဘာဝအလွတရားမ်ားကို ခံစားႏိုင္ၿပီး သဘာဝေတာႀကီးထဲတြင္ ေ႐ႊသမင္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  UNESCO အသိအမွတ္ျပဳၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ဟန္လင္းၿမိဳ႕၊ ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္း ခရီးသည္မ်ားသြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာက္(႐ြာ၃႐ြာ)

ဇလုံေတာင္ရွိ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၇ခုႏွစ္စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကန္႔သတ္နယ္ေျမတစ္ခုထဲတြင္ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအား ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ပါလအထိ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျပည္တြင္း ခရီးသြား စုစုေပါင္း ၇၆၈၅၄ ရွိပါသည္။

EASTERN REGION

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ကယားျပည္နယ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္ရွိ ပန္ပက္၊ တႏွီးလာလဲ၊ ေဒၚတမႀကီးႏွင့္ ေထခို႐ြာမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရာေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္ သည္ ကြဲျပားထင္ရွားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ ေက်း႐ြာလူေနမႈဘဝကို အျပည့္အဝေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ ထိုခရီးစဥ္ မ်ားတြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ၊ လက္မႈပညာ၊ ကယားျပည္နယ္၏ အသက္ရွဴမွားေလာက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရႈခင္းမ်ား၊ ယက္ကန္း လုပ္ငန္းေလ့လာျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ကယားဆန္အရက္ႏွင့္ တြဲဖက္စားသုံးရန္ ကယားဝက္အူေခ်ာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။

ပအိုဝ္ေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္

လြယ္ေခၚ၊ အင္းနီ၊ ထီနဲ႔၊ ကကၠဴ ေက်း႐ြာမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး  ပအိုဝ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္မႈပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အခ်က္အျပဳတ္ပုံစံမ်ားကို ေလ့လာလိုေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အထူး သင့္ေတာ္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အဆို၊ အက စသည့္ ေပ်ာ္ပြဲ ႐ႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ြာထဲတြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ႐ိုးရာဟင္းလ်ာမ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပိုမို သက္ဝင္လာေအာင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယရွိ စီးက်အင္း ႏွင့္ ပင္စိမ္းပင္ေက်း႐ြာမ်ား

ဓႏုရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဓႏုလူမ်ိဳးမ်ားယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္စိမ္းပင္႐ြာႏွင့္ စီးက်အင္း႐ြာမ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈအစစ္အမွန္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ႐ြာတစ္႐ြာစီတိုင္းတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ ေစႏိုင္ေသာ တည္းခိုစရာေနရာတစ္ခုစီ ရွိပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုအျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေျခလ်င္ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္တြင္  သူတို႔၏ ႐ိုးရာစိုက္ပ်ိဳး ေရးပုံစံမ်ားကို ရွင္းလင္း ျပသေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဓႏုလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ မ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံခံစားႏိုင္ေစရန္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ကခုန္သီဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေစပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ႏြဲ႕ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ႏြဲ႕ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ေက်း႐ြာကို ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ရပ္႐ြာလူထု အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းေဒသမ်ားထဲမွ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို တြန္းအား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ဧည့္သည္(၁၂) ေယာက္ အထိတည္းခိုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ဘန္ဂလို(၆)လုံးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ ပါသည္။ ၄င္းအနီးအနားတြင္ ေဒသခံမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထို႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား လည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ ေဒသ၏ ႐ိုးရာသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေသာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ခံစားရေစပါသည္။ ေဒသခံ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေသာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအျဖစ္ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသရျခင္းအေပၚတြင္လည္း ဝမ္းေျမက္ဝမ္းသာရွိၾကပါသည္။

စံကား႐ြာ၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ စံကား႐ြာသည္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ႐ြာျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေနထိုင္နိင္ရန္ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳ ေစခဲ့သည္။ ဆမ္ကား႐ြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ႐ိုးရာအိုးလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ဆြဲေဆာင္ရာေနရာ အျဖစ္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ စံကား႐ြာ အနီးရွိ ေႁမြေတာ္ဘုရားကိုလည္း အလည္အပတ္ အေနျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသြားေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြယ္ပန္းစုံ၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

လြယ္ပန္းစုံ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေနအိမ္ (၄) လုံးတည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေသာဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကနူးေလွေလွာ္ျခင္း ႏွင့္ တျခားေသာ ႐ိုးရာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ခ်စ္စဖြယ္ဓေလ့တို႔ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
(အေကာင္အထည္‌ေဖာ္႐ြက္ေနဆဲေဒသ)

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ျမင့္႐ြာ ႏွင့္ ရာဇႀကီး ႐ြာ သည္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသအျဖစ္ ေၾကျငာရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎႐ြာမ်ားတြင္ ေဒသခံ ဧည့္လမ္းၫြန္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ ဗဟုသုတမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒါမွသာလွ်င္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားလည္ပတ္ေသာအခါတြင္ ဧည့္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလယ္ပိုင္းနွင့္အေနာက္ပိုင္း ေဒသ

ေဆာ္ေလာင္း႐ြာ၊ ကန္ပက္လက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ေဆာ္ေလာင္း႐ြာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရပ္႐ြာလူထုအေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသမ်ား အနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအား ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့မ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ အက်ိဳးရွိေသာအေတြ႕အႀကဳံ ေကာင္းမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားမွလည္း ခရီးသြားမ်ားအား ေခါႏုစုမ္ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ငွက္္မ်ိဳးႏြယ္စိတ္မ်ိဳးစုံတို႔တည္ရွိရာ အေရးပါေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေခါေလာင္းေရတံခြန္၏ အလွအပမ်ားၾကည့္ရႈရန္ လမ္းၫႊန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ႐ြာတြင္ ညဘက္အိပ္စက္အနားယူႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လည္းအတူတကြ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကဲ့သို႔ ခ်င္း႐ိုးရာ ေခါင္ရည္မ်ားေသာက္ကာ အကအလွမ်ားျဖင့္ ဆင္ႏြဲျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါသည္။

တာရြွန္း႐ြာ၊ ဖလမ္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္

တာရြွန္း႐ြာသည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ သမိုင္းဝင္အရာမ်ားေၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူထုအေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ၎႐ြာသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ဂြၽန္ဘီ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႐ြာျဖစ္သည္။ ၎႐ြာသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကား ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အျခာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႐ြာ၏ သမိုင္းဝင္အရာမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ ႐ြာရွိအိမ္မ်ား၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ တစြမ္း႐ြာျဖစ္ေပၚလာပုံတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ၎႐ြာတြင္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ဂြၽန္ဘိုျပတိုက္ႏွင့္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ား၊  ေရွးေဟာင္း အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္စခန္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆုံး ေဘာလုံးကြင္းမ်ားလည္း တည္ရွိ ပါသည္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္း

ၿမိဳင္ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြြဲ႕အစည္းမွွ ၄င္းတို႔၏ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ မေကြးတိုင္းရွိ ေက်း႐ြာေလး႐ြာျဖစ္ေသာ အေရွ႕ကန္ႀကီးေတာ၊ အေနာက္ကန္ႀကီးေတာ၊ အင္းေယာင္း ႏွင့္ ဆူလီပန္း တို႔တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ဤေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပစြာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေက်း႐ြာတစ္ေလွ်ာက္ စက္ဘီးစီးျခင္း၊  ႏြားလွည္းစီးျခင္း၊ ေက်း႐ြာလူေနမႈစ႐ိုက္မ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလည္း ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည္ကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပညာအရည္အေသြးမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မက်ီးကန္ေက်း႐ြာ ၊ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မက်ီးကန္ေက်း႐ြာရွိ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အား ေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ျပသႏိုင္ေသာ စင္ျမင့္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ႐ြာအနီးတဝိုက္၌ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေက်းလက္႐ိုးရာ ဟင္းလ်ာမ်ား၊ အစားေသာက္မ်ား ျမည္းစမ္းျခင္း၊ ႏြားလွည္းစီးျခင္း၊ မက်ီးေဖ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္ေသာေနရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ကာ ေဒသခံတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။

ထန္းပင္ကုန္းေက်း႐ြာ ၊
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ထန္းပင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေက်း႐ြာေဒသ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ထန္းပင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္း ရွိပါသည္။ ဤစိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ရပ္႐ြာ လူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံတို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈ အကူအညီျဖင့္ ရက္ကန္းရက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ဝါးေဖာင္စီးျခင္း မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊
စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ဆီသည္ေက်း႐ြာႏွင့္
ျမစ္ကမ္းႀကီးေက်း႐ြာမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆီသည္ေက်း႐ြာႏွင့္ ျမစ္ကမ္းႀကီးေက်း႐ြာတို႔အား ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ အစပိုင္းေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဗိသုကာလက္ရာ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လက္မႈပညာ ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ၊ အိုးမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ား စသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ ေနထိုင္မႈ ပုံစံမ်ားအား ေလ့လာ၍ အေတြ႕အႀကဳံ ရရွိေစရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေဒသခံ ငါးဖမ္းသမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ့႐ိုးရာနည္း လမ္းအတိုင္း ပိုက္ကြန္မ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ဧည့္သည္မ်ားအား လမ္းၫႊန္ျပသေပး ႏိုင္သည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္၍ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ရပ္႐ြာလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္၍ အေတြ႕အႀကဳံရယူႏိုင္ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မင္းကြန္းႏွင့္ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာ

မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခုအၾကားရွိ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ႐ြာ(၆)႐ြာတို႔အား ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒါင္၊ ႐ြာသစ္ ၊ ေျမစမ္း၊ စိန္ပန္းကုံး၊ ေအးကြၽန္းႏွင့္ ဆင္ကြၽန္း႐ြာတို႔သည္ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အတူ တည္ေနရာေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ႐ြာ(၆)႐ြာႏွင့္အတူ ဧည့္သည္မ်ားသည္ တစ္မူထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ မ်ားအား ျပသေနေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ား၏  အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈႏွင့္ ႐ိုးရာငါးဖမ္း လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုလည္း ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ဆင္ေတာင္ေက်း႐ြာ
(အေကာင္အထည္‌ေဖာ္႐ြက္ေနဆဲေဒသ)

ဆင္ေတာင္ေက်း႐ြာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၎ေက်း႐ြာတြင္ ဤအစီအစဥ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပါဝင္ေနထိုင္ရန္ လုံေလာက္သည့္ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေသာ အခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းလက္အိမ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါ သည္။

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

ရန္ကုန္တိုင္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
က်ိဳက္သလဲေက်း႐ြာႏွင့္ ဇီဝဥယ်ာဥ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)မွ ဇီဝဥယ်ာဥ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး ထားပါသည္။ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တစ္ေန႔ေဆာင္တာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျခင္းေတာင္းရက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ဘုန္းႀကီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ဇီဝဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို ထိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ျပန္လည္ လႉဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာဝေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ညစာစားရာတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ႐ြာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို လည္း ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ပါသည္။

တနသၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ
စမ္းလွမ္းေက်း႐ြာ

တနသၤာရီတိုင္း၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရွ႕ ေျပးစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း(CBT)တြင္ လူအေရအတြက္ (၂၀) တည္းခိုႏိုင္ရန္ တည္းခိုေဆာင္ (၃) လုံး ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ အနီးအနားတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိေသာေၾကာင့္ လြမ္းေမာဖြယ္ ကမ္းေျခအလွမ်ားၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေရငုပ္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာငါးဖမ္းနည္းမ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္း တင္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုန္ေညာင္မႈိင္း႐ြာ၊ၿမိတ္၊
တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(အေကာင္အထည္‌ေဖာ္႐ြက္ေနဆဲ
ေဒသ)

စမ္လမ္႐ြာရွိ ပဏာမ ရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေအာင္ျမင္လွ်င္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ဒုန္ေညာင္မႈိင္း႐ြာတြင္ ရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရန္ စတင္လက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ေနရာမ်ားကိုသုေတသနမ်ားကိုအနာ ဂတ္တြင္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေနရာထိုင္ခင္းအဆင္ေျပေစရန္စတင္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကံဳကလပ္႐ြာာ၊ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(အေကာင္အထည္‌ေဖာ္႐ြက္ေနဆဲေဒသ)

ရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို မၾကံဳကလပ္႐ြာ ေကာ့ေသာင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေျမေနရာပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္းအခ်က္ မ်ား ေၾကာင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္ေနပါ ေသးသည္။

သံေတာင္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သံေတာင္ႀကီးေဒသကို ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ရပ္႐ြာဧည့္လမ္းၫႊန္ျခင္းတို႔ကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကသည္။ျမန္မာနိင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ရန္လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကိုရပ္႐ြာေနျပည္သူမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ ယခုရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ား ကိုရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ ၿဗိတိသွ်ေတာင္ကုန္းဘူတာ႐ုံ၊ လက္ဖက္စက္႐ုံႏွင့္ စိုက္ပ်ိဴးျခင္း၊ ေရတံခြန္မ်ားႏွင့္ေရပူစမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္မ်ားစြာေသာ အထင္ကရေနရာ လည္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားကိုစူးစမ္းသြားလာလိုသူမ်ားသည္ နယ္ခံမ်ားကို ဧည့္လမ္းၫႊန္အျဖစ္ေခၚေဆာင္ကာ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာရွိပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္းခရီးသြားမ်ားသည္ နယ္ခံမ်ားႏွင့္အတူပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။