ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လူ႔အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ

၁။       ၀န္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္႐ုံးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၂။       ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ထမ္းစီမံေရးႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၃။       ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။

၄။       ျပည္တြင္းျပည္ပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ကိစၥမ်ား ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၅။       မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ အခြန္အခဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

မူဝါဒေရးရာဌာန

၁။      မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန႔္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊

၂။       ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအသီးသီးမွ တင္ျပလာသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီ/မညီ စိစစ္ျခင္း၊

၃။      ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊

၄။      လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ အထက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားျခင္း၊ ကတိကဝတ္ဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

၅။      ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ အမွာစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပျခင္း၊

၆။      ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒသာမက ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားကို စိစစ္တင္ျပျခင္း။

စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲ

၁။       ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္၊ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံျခင္း။

၂။       ၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏စီမံကိန္းမ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

၃။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စုစည္းထားေသာစာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၄။       သက္ဆိုင္ရာစာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၅။       သတင္းအခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ICT နည္းပညာသုံးစြဲ၍ စုစည္းထိန္းသိမ္းျခင္း။

၆။       တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကိုအစဥ္ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၇။       E-Government ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၈။       သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္၍ အကဲျဖတ္စီစစ္ျခင္း။          

၉။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအား ICT နည္းပညာျဖင့္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

၁။       လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၂။       ဌာနမ်ား၏လစဥ္ရသုံးဘ႑ာေငြအခ်က္အလက္မ်ားကို စီစစ္ျခင္း။

၃။       ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၄။       ၀န္ႀကီးဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၅။       ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္႐ုံး၏ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားခံယူရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာအခ်က္လက္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ျခင္း။

ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ

၁။       ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွ ေမးျမန္းလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္း။

၂။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား Websiteႏွင့္ Social Mediaတို႔တြင္ လႊင့္တင္ျခင္း။

၃။       E-Government၏ ေဆာင္႐ြက္မႈက႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ video conferencing စနစ္ျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။

၄။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

၅။       ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္လာေသာ အထူးခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကား   ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ား၊   စက္ဘီးယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ား၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ား၊ စက္တပ္႐ြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ား၊     ျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၆။       ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) သို႔ေပးပို႔ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန Websiteႏွင့္ Facebookတို႔တြင္ ခရီးစဥ္သတင္းမ်ား လႊင့္တင္ျခင္း။

ဦးစီး႐ုံး

၁။       ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။

၂။       ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားအား စီမံ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၃။       ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏  အိမ္အလုပ္သမားမ်ားအား   လစာမ်ားစီမံေပးျခင္း။

၄။       ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္တို႔ထံ တင္ျပေသာစာမ်ားအား ၀င္စာမွတ္ပုံတင္ျခင္း။

၅။       အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ၀န္ထမ္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈဌာနခြဲ

၁။       ဟိုတယ္၊မိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္မ်ားစီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း။

၂။       ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား စီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း။

၃။       ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား စီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း။

၄။       ဧည့္လမ္းၫႊန္လိုင္စင္မ်ား စီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း။

၅။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊အမိန႔္မ်ား ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၆။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ေပးထားေသာလုပ္ငန္းလိုင္စဥ္မ်ား အားစစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၇။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၈။       လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလးမ်ိဳးအားထုတ္ေပးေသာဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၊ နယ္႐ုံးခြဲမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားအားစီမံျခင္း။

၉။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားျမင့္တင္ေရး၊သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား လူအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဌာနႏွင့္အတူတူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

ေလ့က်င့္ေပးေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနခြဲ

၁။       ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးမ်ား၊  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလြတ္ရန္ အတြက္ တာဝန္ခံေစလြတ္ျခင္း။

၂။       ျပင္ပပုဂၢလိကအေနျဖင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားညႇိႏႈင္းႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၃။       ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းအေဆာင္အအုံမ်ားတည္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြင္ျခင္း။

၄။       သင္တန္းႏွင့္သင္တန္းသားရာဇဝင္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္း။

၅။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ေဒသအလိုက္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားအားစီစဥ္ ျခင္း။

၆။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း။

၇။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းေလ့က်င့္ေပးေရးႏွင့္သင္တန္းေပးေရးဌာနခြဲ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစီမံ ျခင္း။

၈။       အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ျခင္း။

စီမံကိန္းဌာနခြဲ

၁။       ဟိုတယ္စီမံကိန္းအဆိုျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားအားျပည္တြင္း၊ျပည္ပလုပ္ရွင္မ်ားထံသို႔အသိေပးျခင္း။

၂။       ျပည္တြင္း၊ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွတင္ျပလာေသာဟိုတယ္စီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ား အားစစ္ေဆးျခင္း။

၃။       ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏အျခားဌာနခြဲမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၄။       ဟိုတယ္စီမံကိန္းအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စီမံျခင္း။

၅။       ျပည္တြင္း၊ျပည္ပဟိုတယ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီစီမံျခင္း။

၆။       ျပည္တြင္း၊ျပည္ပစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစီမံျခင္း။

၇။       စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဟိုတယ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

၈။       စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚဥပေဒအရေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းအားစီစစ္တင္ျပျခင္း။

၉။       ဟိုတယ္၏လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၁၀။     စီမံကိန္း၏ေဆာက္လုပ္ေရးဒီဇိုင္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း။

၁၁။     စာခ်ဳပ္မ်ားျပဳစုေရးသားျခင္း။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဌာနခြဲ

၁။       အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း(အာဆီယံ)၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ(ဂ်ီအမ္အက္စ္)၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္(စီအယ္လ္အမ္ဗြီ)၊ ဧရာဝတီ-    ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ(အက္မက္စ္)၊           က႑စုံနည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမည့္အစီအစဥ္။

၂။       ဌာနမ်ား၏လစဥ္ရသုံးဘ႑ာေငြအခ်က္အလက္မ်ားကိုစီစစ္ျခင္း။

၃။       ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈဌာနခြဲ

၁။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း  ပြဲစဥ္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ဖန္တီးျခင္း။

၂။       ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈတိုးတက္ေစရန္ေရးသားထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားျဖစ္သည့္ brochures, pamphlets,CD/DVD မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ ျပသျခင္း၊ ျပည္ပရွိျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားသို႔ေပးပို႔ျခင္း။

၃။       ျမန္မာႏိုင္ငံရွိခရီးစဥ္ေဒသမ်ားျမႇင့္တင္ေစရန္ pamphlets ႏွင့္ brochures မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း။

၄။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ား၊ workshops,forums ႏွင့္ seminars မ်ားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္    မ်ားအား စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၅။       ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက အလားအလာရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၆။       ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းပြဲစဥ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ၫႊန္ၾကားမႈႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

၇။       ျပည္တြင္းေဒသအလိုက္ခရီးသြာျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးအားပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

၁။       လစာ၊ပင္စင္၊အလုပ္သမားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ဌာန၏ဌာနတြင္းစာရင္းအင္းႏွင့္   တရားဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားအားစီမံျခင္း။

၂။       ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြဲေဝႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း။

၃။       ပုဂၢလိကသို႔ဌားရမ္းထားသည့္ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ JV ဟိုတယ္မ်ားမွဌားရမ္းခမ်ားေတာင္းခံျခင္း။

၄။       ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စီမံျခင္း။

၅။       လခ်ဳပ္စာရင္းျပဳစုျခင္း။

၆။       ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရစာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း။

၇။       ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားတင္ ျပျခင္း။

၈။       ႐ုံးခြဲမ်ားပူးေပါင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။