စဥ္ ႐ုံး လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
ရန္ကုန္ အမွတ္(၅၈/၆၀)၊ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္
လမ္းေထာင့္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဝ၁-၂၅၆၇၃၉၊၂၅၆၇၂၈၊
ဝ၁-၂၅၆၇၄၈၊၂၅၆၅၆၁၊
ဝ၁-၂၉၁၃၀၆
မႏၲေလး ၆၈လမ္းႏွင့္၂၇လမ္းေထာင့္၊မနေလး။
အမွတ္(၂၁၁)၊၂၉လမ္း၊၈၅လမ္းႏွင့္၈၆လမ္းၾကား၊
မႏၲေလး။
ဝ၂၂၈၄၈၀၄၁/၄၂၊
ဝ၂-၆၆၆၂၄၊၆၀၃၅၆၊
ဝ၂-၃၅၇၂၆၊၂၁၀၉၄
ထားဝယ္ အမွတ္(၁၃၅)၊ေဈးေတာင္ဘက္လမ္း၊ဇရစ္ရပ္ကြက္၊
ထားဝယ္ၿမိဳ႕။
ဝ၅၉-၂၀၂၁၀၉၈၊
ဝ၅၉-၂၀၂၁၂၃၁
ေတာင္ႀကီး အမွတ္(၁၄၂)၊ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊
ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၇၅၊၂၁၂၁၁၁၅၊
ဝ၈၁-၂၁၂၁၃၀၂
စစ္ေတြ သတၱဌာနလမ္း၊ဖိုးသား႐ႊာ၊ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊
စစ္ေတြၿမိဳ႕။
ဝ၄၃-၂၂၀၄၈၊၂၂၀၄၉၊
ဝ၄၃-၂၁၅၅၇
ပုဂံ အမွတ္(၄/ဃ)ပုဂံေညာင္ဦး-ေခ်ာက္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးေပၚက်န္စစ္သားရပ္ကြက္၊ပုဂံၿမိဳ႕။ ဝ၆၁-၂၄၆၅၀၄၀
မေကြး ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊ဗိုလ္ခ်ဴပ္ပန္းၿခံေဘး၊မေကြးၿမိဳ႕။ ဝ၆၃-၂၀၂၅၀၅၇
မုံ႐ြာ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊မုံ႐ႊာၿမိဳ႕။ ဝ၇၁-၂၁၁၅၂
ပဲခူး အမွတ္(၅/ခ)၊၃လမ္း၄လမ္းၾကား၊ဇိုင္ဂႏိုင္ရပ္ကြက္၊
ပဲခူးၿမိဳ႕။
ဝ၅၂-၂၂၂၁၁၁၃၊၂၂၀၁၇၆၈
၁၀ ပုသိမ္ အမွတ္(၂၄)၊ပန္းၿခံလမ္း၊၄ရပ္ကြက္၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ ဝ၄၂-၂၁၁၄၆
၁၁ က်ိဳင္းတုံ အမွတ္(၂၁/၂၂)၊လြိဳင္ေမြလမ္း၊ေနာင္ကုန္း၊က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕။ ဝ၈၄-၂၁၆၁၇
၁၂
လားရႈိး
အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ဗ်ဴဟာလမ္း၊လားရႈိးၿမိဳ႕။ ဝ၈၂-၂၂၀၃၀၁၅
၁၃ လြိဳင္ေကာ္ ဥတၱရဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕၊
ေက်ာင္းကုန္းရပ္ကြက္၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕။
ဝ၈၃-၂၂၂၁၀၇၈
၁၄
ျမစ္ႀကီးနား
ဧဒင္လမ္း၊တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။ ဝ၇၄-၂၂၆၂၂
၁၅ သံတြဲ ပန္းၿခံလမ္း၊အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊သံတြဲၿမိဳ႕။ ဝ၄၃-၂၀၆၅၃၁၁
၁၆ ေမာ္လၿမိဳင္  အမွတ္(၁၀၆)၊အထက္လမ္းမႀကီး၊ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ။
ဝ၅၇-၂၇၀၅၆၊၂၄၆၅၀
၁၇
ဘားအံ
ဇရပ္တန္းလမ္းႏွင့္ၿမိဳင္သဇင္လမ္းေထာင့္၊အမွတ္(၂)
ရပ္ကြက္၊ဘားအံၿမိဳ႕။
ဝ၅၈-၂၁၀၇၅
၁၈ ၿမိတ္ စုံေခါင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ကန္ဖ်ားလမ္း၊ဘုရားကိုးဆူ၊
ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
ဝ၅၉-၄၁၀၃၇
၁၉
ေကာ့ေသာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္၊ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။
ဝ၅၉-၅၁၅၇၈
၂၀
မူဆယ္
အမွတ္(၅၆)၊ေတာင္မူလြဲ၊နန္းေတာ္ဝင္ေပါက္အနီး၊
မူဆယ္ၿမိဳ႕။
ဝ၈၂-၅၁၅၃၄
၂၁
တာခ်ီလိတ္
အမွတ္(၁)ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား၊တာခ်ီလိပ္ၿမိဳ႕။ ဝ၈၄-၅၂၁၉၇
၂၂
ဗန္းေမာ္
တ႐ုတ္တန္းရပ္ကြက္၊ကမ္းနားလမ္း၊ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕။ ဝ၇၄-၅၀၂၈၁
၂၃ ေျမာက္ဦး ၾကာကန္စုရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕။ ဝ၄၃-၅၀၃၂၇
၂၄
ျမဝတီ 
အမွတ္(၁၀၂)၊၇လႊာ၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊၄ရပ္ကြက္၊
ျမဝတီၿမိဳ႕။
ဝ၅၈-၅၁၃၉၁
၂၅
မင္းတပ္
အေရွ႕မင္းတပ္ ဝ၇၀-၇၀၃၈၉
၂၆ ျပင္ဦးလြင္ ၾကက္ျပင္(၅)၊၃ရပ္ကြက္၊ကုလားတန္းလမ္း၊
ျပင္ဉီးလြင္ၿမိဳ႕။
ဝ၈၅-၂၁၉၃၅
၂၇ ေ႐ႊဘို ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊နန္းဦးၿမိ့သစ္ေျမာက္ဘက္၊စစ္ကိုင္း၊
အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊သက္ကယ္တန္းရပ္ကြက္၊
လမ္းမေတာ္လမ္း၊ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕။
ဝ၇၅-၂၁၀၅၇
၂၈ ကေလး ခ်မ္းေျမ့ေအာင္စည္ရပ္ကြက္၊အမွတ္(၁၁)၊
ကေလးဝလမ္း၊ကေလးၿမိဳ႕။
ဝ၇၃-၂၁၀၁၁
၂၉ ျပည္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ဆင္စုရပ္ကြက္၊ျပည္ၿမိဳ႕။ ဝ၅၃-၂၄၂၂၇
၃၀ ေငြေဆာင္ အမွတ္(၁၀)၊ေျမႏုလမ္း၊၄ရပ္ကြက္၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ ဝ၄၂-၂၁၉၄၂
၃၁ ေခ်ာင္းသာ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ႀကံ့ခိုင္ေရးလမ္း၊ေခ်ာင္းသာ။ ဝ၄၂-၄၂၃၆၀
၃၂ ေက်ာက္ျဖဴ ဗိုလ္ငေမာက္လမ္း၊အစိုးရရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ျဖဴ။ ဝ၄၃-၄၆၀၂၃
၃၃
ပခုကၠဴ
အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊသာလမ္း၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕။ ဝ၆၂-၂၁၀၅၂
၃၄
ဟားခါး
စုေပါင္း႐ုံး၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ခ်င္းျပည္နယ္၊ဟားခါး။ ၄၂၄၈၁၂၈၆၄