ကယား

ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အငယ္ဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇီဝမ်ိဳးစုံကြဲျပားမႈ အလြန္မ်ားျပားၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ခရီးသြားအေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန႔္ ခရီးသြားမ်ား မသြားလာႏိုင္ခဲ့သည့္ျပည္နယ္မွာ စစ္မွန္မႈမ်ားျဖင့္ေတာက္ပေနၿပီး လူအမ်ားသိရွိျခင္း မရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝရတနာမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္မတူညီသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ (၉) မ်ိဳး ေနထိုင္ၿပီး ျပည္နယ္ငယ္ေလးအတ္ငင္းမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အခြင့္အေရးမ်ားစြာရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။ အထင္ရွားဆုံး မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားမွာ ကယားႏွင့္ ကယန္းလူမ်ိဳးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကယားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေတာက္ပသည့္ အနီေရာင္ ၿခဳံထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾကၿပီး ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ လည္ပင္းတြင္ေၾကးကြင္းမ်ားဝတ္ဆင္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမွ ေဒသခံတို႔၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း မွတဆင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မေမ့ႏိုင္သည့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား မွ သူတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ျပသေပးၾကပါသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

      ကယားျပည္နယ္တြင္ ကယား၊ ကယန္း၊ ဘရီ၊ လထႏွင့္ ရင္ေဘာ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားရွိပါသည္။ ဗုဒၶ ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ကယားလီစကား၊ ျမန္မာ/ ဗမာ စကားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကား(အနည္းငယ္) ကို ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

  ကယားျပည္နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိၿပီး ေတာင္ထူထပ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ထိစပ္ေနပါသည္။ ျပည္နယ္မွာ ဧရိယာ ၁၁၇၃၁.၅ စတုရန္းကီလို မီတာ (သို႔) ၄၅၂၉.၆ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းပါသည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စြတ္စို ၿပီး အပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းကာ  အနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ အပူပိုင္းမုတ္သုန္ရာသီဥတုျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား

          ကယားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ နတ္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေလာပိတ ဆည္တြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံရွိပါသည္။ ကယားအမ်ိဳးသမီး(ကရင္နီ)မ်ားမွာလည္ပင္းတြင္ ေၾကးကြင္း မ်ား ဝတ္ဆင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။

ျပည္နယ္ငယ္ေလးအတြင္းမွ မ်ားျပားလွသည့္ ႐ိုးရာ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ေလ့လာျခင္း

အႏုစိတ္သည့္ လက္မႈပညာမ်ား

   လက္မႈပညာမွာ ကယားျပည္သူမ်ား၏ အိမ္တြင္းမႈ၊ အႏုပညာဖန္တီးမႈႏွင့္ နတ္(ဝိညာဥ္) ယုံၾကည္မႈတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ က႑တြင္ရွိပါသည္။ ေဒသထြက္ ဝါး၊ သစ္သားတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားမွာ အလြန္အႏုပညာလက္ရာေျမာက္လွပါသည္။ “ကလို(Kaloe)” ဟု ေခၚသည့္ ဝါးဂစ္တာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အလြန္နာမည္ႀကီးပါသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ ဝါးျခင္းႏွင့္ဝါးပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူၾကပါသည္။ ေဒသခံ မ်ားမွာ ယကၠန္းယက္လုပ္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သည့္  အတြက္လည္းထင္ရွားပါသည္။ အဝတ္အထည္ မ်ားကို သဘာဝျဖစ္ဆိုးေဆးမ်ားအသုံးျပဳ၍ ယကၠန္းျဖင့္ ယက္လုပ္ၾကၿပီး၊ အေရာင္မ်ိဳးစုံ ျခယ္သထား သည့္ ေခါင္းစည္းပုဝါမ်ားကို အမွတ္တရလက္ေဆာင္အျဖစ္ ယက္လုပ္ၾကပါသည္။ ႐ြာသူ႐ြာသား မ်ားမွာ ဖားစည္မ်ားကို မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေစသည္ဟုယုံၾကည္ၾကၿပီး အေလးအျမတ္ထား ၾကပါသည္။ ေၾကးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ မႈိပုံသ႑ာန္ကိရိယာကို အထူးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တီးခတ္ၾက ပါသည္။ ခ်က္ျပဳေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကို ဝါး၊သစ္သားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ႐ြာသား မ်ားမွာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ေၾကးထည္၊ ရွားပါးေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ႐ြာသားမ်ား အေနျဖင့္ လက္မႈပညာကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ဖန္တီးျပသၾကပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား

ကယားျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားမွာ ကရင္ ယဥ္ေက်းမႈမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အႀကီးဆုံးတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမွာ ကယား၊ ကယန္း၊ ကေယာ့၊ ဇယိမ္း၊ ဘြဲ႕၊ ေဂးဘား၊ ေဂးကို ႏွင့္ ရင္ေဘာ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကို မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္အားေကာင္းစြာ ေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္လွ်က္ရွိၿပီး ကယားႏွင့္ကယန္းလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ သိသာထင္ရွား ပါသည္။ ကယားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အနီေရာင္ကိုအၿမဲဝတ္ဆင္ၿပီး၊ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ လည္ပင္းတြင္ ေၾကးကြင္းမ်ားဝတ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏လည္ပင္းေၾကးကြင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ရွည္လ်ားသည့္ လည္ပင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုျဖစ္ပါသည္။ ကယားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေကထိုးဘိုး ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလိုက္နာၿပီး ႐ိုးသားၿပီး ထာဝရ ဘုရားကိုယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္။ဓေလ့ထုံးတမ္းအရေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ တိရစာၦန္ မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းကြယ္ေပ်ာက္လာၿပီး ၾကာရွည္က်ယ္ျပန႔္စြာ က်င့္သုံးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ ေပ။

ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္၏႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ လက္မႈအတတ္ ပညာမ်ားႏွင့္ဂီတတို႔တြင္တန္ဘိုးထားမႈကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေႏြးေထြးေဖာ္ေ႐ြပ်ဴငွာမႈ ကိုလည္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ နတ္ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ နတ္ကြန္းမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး နတ္ဆရာမ်ားကို လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ နတ္ဆရာမ်ား အမဲလိုက္ပုံလိုက္နည္းကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ၿပီး၊ ေလာက္ေလးခြပစ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ထြက္အစားအေသာက္မ်ားကို ျမည္းစမ္းျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ေတာကြၽမ္းၿပီး အမဲလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အမဲလိုက္ျခင္းကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား သဘာဝေတာလမ္းမ်ားအတိုင္း ေတာတြင္းလမ္းေလ်ာက္ျခင္း၊ ေတာတြင္းေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္သူမ်ားအားေဒသခံမ်ားကဲ့သို႔ ေရကန္ေဘးတြင္ အသား ကင္ျခင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္လမ္းၫႊန္ေပးၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားအား ၎တို႔၏ေဒသႏၲရအေလ့အက်င့္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေစ႐ုံသာမက ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ေဒသခံတို႔၏ အစစ္အမွန္ေနထိုင္မႈပုံစံကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

METICULOUS HANDICRAFTS

Handicrafts play a huge role in the domestic, artistic and spiritual life of the Kayah people. The locals craft bamboos and woods into fully-functional musical instruments and are highly skilled with each of their crafts. They are most famous for making the “kaloe” or bamboo guitars. Bamboo baskets and purses produced by the villagers are usually bought as souvenirs. The locals are also known to be excellent weavers. Their fabrics are coloured with natural dyes and weaved on a loom, producing vivid-coloured scarves that are perfect as souvenirs. Frog drums are considered to be auspicious and sacred to all the villagers. The bronze, mushroom-shaped instrument is made of bronze and is only played during special occasions. Bamboos and woods are also made into cooking utensils and household items and the villagers also make jewellery out of brass and synthetic stones. These show how well the villagers could sustain on their own due to their expertise in crafting useful items.

DISTINCTIVE TRIBE

The diverse ethnic groups found in Kayah State are actually branched out from Karen culture and the largest tribal groups are the Kayah, Kayan, Bre, Lahta and Yinbaw. Authentic traditions and customs are earnestly passed down for generations. As a result, most of the tribe people still dress in traditional clothes, most notably the Kayah and Kayan tribes. Both ethnic groups are easily identified as the Kayahs always dress in red while the Kayan people still wear brass neck rings. The Kayan tribe is widely acknowledged as the most recognisable ethnic group in South-east Asia due to their elongated necks as a result of wearing the neck rings. The Kayah people were once devout animists who engage in the ‘Kayhtoboe’ ritual. In this ritual, tribe members pay respects to spirits by offering animals and food in exchange for protection. However, the tribe’s animism culture has ceased over the years and is no longer widely practised.

PRESERVED CUSTOMS AND TRADITIONS

Tourists get to experience the warm hospitality of the locals while witnessing their passion in showcasing the state’s rituals, crafts, and music. As some of the locals practise animism (a belief that all natural things have spirits), tourists get to visit animist temples and visit sacred totems that could be found there. They can also witness how shamans hunt, experience shooting a catapult, and taste delicacies found in the state. Tourists can engage in activities that revolve around the heritage beliefs of the locals regarding legendary forest skills. Locals guide visitors to trek forests on natural trails, have jungle picnics and participate in barbeque meals by the lakes, just like the natives. This set of activities enable the locals to continue with their native practices, as well as allowing tourists to experience the authentic lifestyles of the locals.

အထင္ကရေနရာမ်ား

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေ႐ႊေတာင္ႏွင့္ သီရိမဂၤလာ ေတာင္ေတာ္တို႔၏အလယ္တြင္တည္ရွိသည္ကို အစြဲျပဳ၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (လြိဳင္- ေတာင္ ၊ ေကာ္(ေခၚ)- ခြဲျခားျခင္း)ဟုေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံး၏မ်က္စိပသာဒျဖစ္ဖြယ္ ရႈေမွ်ာ္ခင္း မ်ားအား ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ သီရိမဂၤလာ ေတာင္ကြဲေစတီေတာ္ေၾကာင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားမွာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို စည္ကားလွသည့္ ေစ်းမ်ားအတြင္း ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈ ႏိုင္ရန္အတြက္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေတာင္ကြဲေစတီသည္ ေစတီပုထိုးေပါင္းမ်ားစြာ တည္ထားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာသီရိမဂၤလာေတာင္ထိပ္တြင္တည္ရွိပါသည္။ အျမင့္ ေပ ၃၈၇ ေပ ရွိေသာ သီရိမဂၤလာေတာင္ေတာ္ထိပ္တြင္တည္ရွိၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပျမင္ကြင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို မ်က္စိတစ္ဆုံးက်ယ္ေျပာလွသည့္ စြဲမက္ဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းအား ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ေတာင္ကြဲေတာင္ဟုေခၚဆိုၾကေသာအဆိုပါေနရာတြင္သီးျခားစီတည္ရွိေနေသာ ေတာင္ထြဋ္ မ်ားေပၚတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာကို ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္ပက္႐ြာတြင္ေနထိုင္ၾကေသာကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္တံရွည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက လည္ပင္း၌ေၾကးကြင္းမ်ားကဝတ္ဆင္ၾကသျဖင့္ လည္တံမ်ားရွည္လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာေျခေထာက္တြင္လည္း ေၾကးကြင္းမ်ားဝတ္ဆင္ၾကၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္လာတာ နဲ႔အမွ် ေၾကးကြင္းမ်ားဝတ္ဆင္မႈနည္းပါးလာၾကပါသည္။  ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ေျခစြပ္ေၾကးကြင္းမ်ား အား လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္က႑တြင္ လက္ဝတ္ အဆင္တန္ဆာမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၿပီးေရာင္းခ်ၾကသည္။ 

အဆိုပါ႐ြာေလးတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ကယားအဝတ္အထည္မ်ားကို ႐ိုးရာအတိုင္း ယက္လုပ္ၾက ပုံ ႏွင့္႐ိုးရာဂီတတူရိယာမ်ားျပဳလုပ္ဖန္တီးမႈကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တနီးလာလဲ့႐ြာ တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုကိုကိုယ္စားျပဳေသာ အ႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာတိုင္မ်ားရွိၿပီး ေဒသခံနတ္ဆရာ မ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား၎တို႔၏ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ကံၾကမၼာမ်ားအား ေဟာေျပာ ရာတြင္သုံးေလ့ရွိသည့္ ႐ြာခန္းမႀကီးတစ္ခုလည္းရွိပါသည္။

ကန္ခုနစ္ဆင့္သို႔သြားရာလမ္းတြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ ရင္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အလွအပမ်ားကိုခံစားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကန္မွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာေရလက္ၾကားခုနစ္ခုရွိသည့္ ေရကန္ခုနစ္ကန္ျဖင့္ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရကန္ေဘးတြင္ တည္ရွိေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ား၏ရႈေမွ်ာ္ခင္းသည္ကန္ေရျပင္ထက္တြင္ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေနသည္မွာ အဆိုပါအရပ္ေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းသာယာ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္ခံစားမႈကို ဖန္တီးေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကန္သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားသို႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ ပါသည္။

ၾကတ္ဂူ သို႔မဟုတ္ ဝိဉာဥ္မ်ားႏွင့္ပရေလာကသားမ်ားခိုေအာင္းရာဂူသည္ ပေဟဠိဆန္ေသာ ဂူမ်ားအား ရွာေဖြစူးစမ္းလိုသည့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ာအားစူးစမ္းေလ့လာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံတစ္ခု ကိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါဂူသည္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ပါသည္။ အဆိုပါ ထုံးေက်ာက္ဂူတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူမ်ိဳးစုမ်ားထားရွိခဲ့သည္ဟုယူဆရေသာ ပ်က္စီးေနသည့္ သစ္သားထြင္းေခါင္းတလားမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ေဒသခံမ်ားမွာအဆိုပါဂူအတြင္းမွ လင္းႏို႔မစင္ မ်ားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ စုေဆာင္းၾကပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ဒီေမာဆိုးေစ်းကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ် သည့္ ႐ိုးရာအတိုင္းဆန္ျဖင့္ခ်က္လုပ္သည္ေခါင္ရည္မွာနာမည္ႀကီးပါသည္။ ေစ်းသည္မ်ားသည္ ရင္းႏွီး ေဖာ္ေ႐ြၾကၿပီး ၎တို႔၏ေခါင္ရည္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မေတြ႕ႏိုင္ေသာ တစ္မူထူးျခား သည့္ မက္ခါသီးမႈန႔္ပါဝင္သည့္ ကယားဝက္အူေခ်ာင္းႏွင့္ အသားလုံးကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအစားအစာမ်ား ကို ျမည္းၾကည့္ရန္ ဧည့္သည္မ်ားကိုအၿမဲဖိတ္ေခၚၾကသည္။

႐ိုးယားအထည္ယက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝအတိုင္းေဆးဆိုးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာခ်င္ ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ယက္ကန္းစင္တာႏွင့္ သဘာဝသီးႏွံဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ယက္ကန္းစင္တာမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ သင္တန္းဆရာက ယက္ကန္းယက္သည့္ အႏုပညာႏွင့္ သဘာဝအေရာင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အေသးစိတ္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျပသလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္သည္ မ်ားသည္ ပိတ္စအထည္မ်ားကိုေဆးဆိုးျခင္း၊ ကယားလုံခ်ည္ယက္လုပ္သည့္နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း ကဲ့သို႔ေသာ ယက္ကန္းထည္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ူ ႏိုင္ပါသည္။

ထိုင္ေတာ္မႈ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၁၀ ဆူရွိသည့္ ေအာင္သေျပဂူအား ထီးစဲခါးေရတံခြန္ အနီး နားတြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ခမ္းနားလွသည့္ ေက်ာက္စက္ပန္းစြဲ ႏွင့္ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနမႈမွာ ဂူအတြင္းပိုင္းရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္တြဲဆက္ေနမႈမွာ အံ့ၾသဖြယ္ခရီးစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ အၿမီးတိုေမ်ာက္မ်ားကိုလည္း အနီးနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဂူသို႔ သြားလည္ ျခင္းအျပင္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ႐ြာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ိဳးတို႔ ၏ လူေနမႈဘဝကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လြယ္တမႈဂူအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနာက္ကြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိပါသည္။ ဒ႑ာရီအရ ေဒသခံတစ္ဦးသည္ သူ၏အိပ္မက္ကိုအေျခခံ၍ ဂူအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့စဥ္ကတည္းက တည္ထားၿပီးေသာ ဘုရား ၁၅ ဆူႏွင့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၂၅၄ ဆူ အား ဂူထဲတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဘုရားပုထိုးမ်ားတည္ရွိရည္႐ြယ္ခ်က္မွာေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

ကယားျပည္နယ္ေန႔

    ပြဲေတာ္သည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ကယားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏လက္ေအာက္ခံဘဝမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ကယားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတိရျခင္းအေနျဖင့္ က်င္းပပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ၁၀ ရက္ က်င္းပၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ ႐ိုးရာကပြဲမ်ား၊ စင္ေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ အလွအပၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အေျပး ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ကန္ဒန္ဝတီတို႔တြင္ စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအေက်ာ္ၾကားဆုံးပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္သည့္ ရတနာေစာင္းတန္းကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ေဒသခံတို႔မွ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားတြင္ ဆီးမီး၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထြန္းညႇိပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ မီးထြန္းထားေသာ လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (သို႔) ဇာတ္ပြဲမ်ား ၾကည့္႐ူျခင္း (သို႔) ျမန္မာ့႐ိုးရာဂီတျပပြဲမ်ားကို ၾကည့္႐ူႏိုင္ပါသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

ဧၿပီလတြင္က်င္းပၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အႀကီးဆုံးပြဲေတာ္ျဖစ္၍ ခရီးသြားမ်ားအားသူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားစုစည္း၍ အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ စားေသာက္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေဝငွေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ထို ပြဲေတာ္တြင္ ေဒသခံတို႔သည္ ၎တို႔၏ခႏၶာကိုယ္၊ မေကာင္းသည့္စိတ္ႏွင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွအညစ္အေၾကး မ်ားကို ေရျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္ပါသည္။