မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာမေကြးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသအတြင္းတြင္ တူးေဖာ္ ရရွိမႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း(၄၀၀)ေက်ာ္က မူလေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသခံေနသည့္အျပင္ ၎႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားမွာ အစိုးရအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာကိစၥ တစ္ရပ္ လည္းျဖစ္သည္။ ယူနက္စ္စကို ကမာၻ႔သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းခံရ ေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းအခ်ိဳ႕တို႔အားလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ျမစ္အနီး (သို႔မဟုတ္) ျမစ္ႏွင့္အတန္ငယ္ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ၎ ဧရာဝတီျမစ္အား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အဓိကထား အသုံးျပဳၾကသည္။ မေကြးတိုင္း ေဒသသည္ လွပေသာ သဘာဝတရားမ်ားႏွင့္ ေလးနက္မႈရွိေသာ သမိုင္းဝင္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို ေလ့လာ ျခင္းျဖင့္ ၎ေဒသ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၾကပါသည္။

Origin

          မေကြးတိုင္းတြင္ ျမန္မာ(ဗမာ)လူမ်ိဳးမ်ား အဓိကေနထိုင္ၾကၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္း၊ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရန္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္းေနထိုင္ၾကသည္။အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ(ဗမာ)စကားကို အသုံးျပဳၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္စယာန္၊ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ မ်ားအသီးသီးေနထိုင္ၾကသည္။

geography

          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္စြာတည္ရွိသည္။ တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၄၄၈၂၀.၆ ကီလိုမီတာ (၁၇၃၀၅.၃ စတုရန္းကီလိုမီတာ) ရွိၿပီး အပူပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ေဒသ ရာသီဥတုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

interesting facts

          သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သြားလာေရးတို႔အေနျဖင့္ ကုန္းေၾကာင္းအား အဓိကအသုံးျပဳၿပီး ႏွမ္းကဲ့သိုေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အခြံမာသီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆုံးေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

Travel with excitement and be smitten by this wondrous region.

ထင္ရွားေသာေနရာမ်ား

          ျမသလြန္ဘုရားသည္ မေကြးတိုင္း၏ အထင္ကရဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ျမသလြန္ဘုရားသည္ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က ဤေဒသသို႔ ေဒသစာရီႂကြေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ဤျမသလြန္ဘုရားတြင္ က်ိန္းစက္ရန္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ဌာပနာထားခဲ့ပါသည္။ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမသလြန္ဘုရား၏ အံ့ၾသ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေကာင္း၍ သပၸာယ္လွေသာ ဗိသုကာလက္ရာအား ႐ိုေသပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။

နဂါးပြက္ေတာင္သည္ ျမသလြန္ဘုရား၏ ညာဘက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ၾကားသိရေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္အတူ သမိုင္းဝင္ရွားပါးေသာ ပထဝီဝင္ေနရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ ေတာင္ေပၚတြင္ နဂါးတစ္ေကာင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္၎မီးၿငိမ္းေတာင္ ေပၚရွိ ႐ြံပြက္ရာမ်ားသည္ နဂါးအသက္ရႈလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

          ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအား စက္ေတာ္ရာဘုရားဟုလည္း လူသိမ်ားၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာမ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေက်ာ္ၾကားလွသည္။ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ရဟႏၲာဆည္းဆာဗန္ဒ ႏွင့္ နာဂနာမန္ဒတို႔အတြက္ ေျခေတာ္ရာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျခေတာ္ ရာတစ္ဖက္ခ်င္းစီသည္ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ အသီးသီးထားရွိေတာ္မူေစခဲ့သည္။ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရား မွာ သစ္ေတာဝန္းရံလ်က္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝယွဥ္တြဲ တည္ရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

          စႏၵကူးေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရားသည္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္က်င္းေက်း႐ြာတြင္ တည္ရွိ သည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟႏၲာေပါင္း (၅၀၀)ႏွင့္အတူ တရားေဟာၾကားရန္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသို႔ ႂကြခ်ီလာခဲ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္ သကၠရာဇ္ (၁၆၀၄) ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းစည္သူမင္းတရားသည္ တိုင္းခန္းလွည့္လည္ခ်ိန္တြင္ ၎ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေနရာတြင္ ယခုလက္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရားအား တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ စႏၵကူးေက်ာင္းေတာ္ရာ ဘုရားသည္ အနီးအေဝး၊အေပၚေအာက္ ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ၾကည့္ရႈ၍ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္လွသည္။

          ဤဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ ခမ္းနားေသာ ဗိသုကာလက္ရာတြင္ တိုင္ေပါင္း(၂၄၅)တိုင္ ပါဝင္ သည္။ မီတာ(၃၀) အရွည္ရွိၿပီး (၁၂၄၀) မီတာ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းသည္ ၎၏ ရွပ္ေထြး၍ ေသသပ္လွပေသာ လက္မႈႏွင့္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ ကမာၻ တစ္ဝန္းလုံးမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၈၆၈) ခုႏွစ္တြင္ စေလၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ လွပေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဗိသုကာလက္ရာ မ်ားကို ျပသေနေသာ ဘုရားမ်ားထဲမွ တစ္ဆူအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

          စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ပါဝင္ေသာ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္သမိုင္းတစ္ခုရွိသည္။ သကၠရာဇ္ (၁၈၈၆) ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္အား ဗိုလ္မႉး အကင္တန္ ေခါင္းေဆာင္၍ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္စစ္သားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈသည္ (၄)ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မႉး အကင္တန္အပါအဝင္ အဂၤလိပ္စစ္သား(၁၅၀) က်ဆုံးခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စစ္သား(၁၉)ေယာက္၏ အုတ္ဂူေက်ာက္တိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

          ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စ္ကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ပ်ဴၿမိဳ႕(၃) ၿမိဳအနက္ တစ္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနသည္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေျမပုံအစု (၅၀) ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ နန္းေတာ္သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိဘဲ အေဆာက္အဦး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈ မ်ားကို မူလအတိုင္းရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားဟန္တူသည္။ ၿမိဳ႕တစ္ခုလုံးသည္ စတုရန္းမီတာ ၉၀၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး မေကြးၿမိဳ႕မွ ၆၄ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

          အထိမ္းအမွတ္ေနရာသည္ ပထမကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က ျမန္မာစစ္သား မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ စခန္းျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲအတြင္းတြင္ ျမန္မာ စစ္သား (၁၂၀၀၀)  ေက်ာ္ကို ကြၽန္အျဖစ္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုစစ္သား မ်ားကို မီးရထားသံလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ခိုင္းေစခံခဲ့ ရၿပီး စစ္သား (၁၆၀၀)ခန္႔သည္ အလုပ္ပင္ပန္းမႈဒဏ္ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံး ခဲ့ရပါသည္။

          ျမန္မာ့လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ မင္းလွခံတပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကို Comoto  Peree ႏွင့္ Mole Norie တို႔မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကေနာင္ မင္းသား(၁၈၆၀-၁၈၆၁)က လမ္းၫႊန္မႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ခံတပ္သည္ ၆၂မီတာရွည္ၿပီး အက်ယ္ ၅၇ မီတာႏွင့္ အျမင့္ ၉ မီတာရွိပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ကားျဖင့္ လြယ္ကူစြာသြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ကိုလည္း မင္းလွခံတပ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ေထာင့္ျဖတ္အေနအထားေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ခံတပ္ (၂) ခုလုံးသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခံတပ္နံရံ မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ား ခံတပ္အတြင္းမွ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ အေပါက္မ်ားေဖာက္ထားပါသည္။ ခံတပ္တြင္ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ စစ္တပ္ဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊ အခန္းမ်ားႏွင့္စစ္ပြဲအတြင္း ဆင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား ရွိပါသည္။

႐ုပ္စုံေက်ာင္းသည္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အနီးတြင္ တည္ရွိ သည္။ ေက်ာင္းရွိထင္ရွားေသာသစ္သားပန္းပုမ်ားကေက်ာင္းကိုအလွဆင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားသည္ လက္ျဖင့္ေသခ်ာထြင္းထုထားေသာ ေက်ာင္းနံရံေပၚရွိ ပန္းပု႐ုပ္တုမ်ားကို ႏွစ္သက္စြာခံစားႏိုင္ၿပီး ထို႐ုပ္စုံေက်ာင္းသည္ မေကြးေဒသတြင္ ဧည့္သည္လာေရာက္မႈအမ်ားဆုံး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္း၏ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ေသာ စေလၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ေ႐ႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာသို႔ ကားျဖင့္လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး မိသားစုမ်ား လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဧရိယာသည္ ၅၅၃စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္း ၿပီး သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ရွားပါးေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊသမင္မ်ား စသည့္ ေတာေကာင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎ေဘးမဲ့ေတာကို ေျခာက္ေသြ႕ေတာႏွင့္ စိုစြတ္ေတာ ဟူ၍ (၂)ပိုင္းခြဲထားၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဝက္သည္းကန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာမွ မေဝးေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး သဘာဝ ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား သြားေရာက္သင့္ပါသည္။ ၎သည္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧည့္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္အနီးရွိ ၁၆၂ စတုရန္းမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ေရကန္က်ယ္ ႀကီးႏွင့္ လွပေသာ သဘာဝအလွတရားမ်ားကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ စိုစြတ္ေသာ ကုန္းေျမေနရာကို သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားက အလွဆင္လ်က္ရွိၿပီး  သစ္ေတာပတ္ဝန္းက်င္သည္ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားသည္ စည္သူရွင္ဘုရားသို႔ တရားထိုင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားဖူးရန္ လာေရာက္ၾက ပါသည္။ ဘုရားတြင္ ရာစုႏွစ္သက္တမ္းရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားရွိၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ နံ႔သာသားျဖင့္ ထြင္းထုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ေ႐ႊၾကဳပ္အတြင္း၌ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ကိုးကြယ္သူမ်ားက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ လက္စြပ္မ်ား စသည္တို႔ ကို လႉဒါန္းထားၾကၿပီး ထိုလႉဒါန္းထားမႈမ်ားကို ေ႐ႊၾကဳပ္တြင္ ဝါယာႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ သည္။

ေ႐ႊဂူဘုရားကို တည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လက္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးမွ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦအျဖစ္ ပထမဆုံးတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာအခါ ပ်က္စီးသြားခဲ့သျဖင့္ ေနာင္တြင္အလႉရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဘုရားရွိခိုးခန္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကပါသည္။ လႉဒါန္းသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊဂူဘုရားသည္ ယခုအခါတြင္ ဧည့္သည္ မ်ား လည္ပတ္ရာတြင္ ၿပီးျပည့္စုံလ်က္ရွိပါသည္။

Festivals

မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲ

          မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲသည္ အထက္ျမန္မာျပည္လူမ်ိဳးတို႔၏ အထင္ကရ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းစုေပါင္း၍ ဘုရားပြဲေတာ္သြားၾကပါသည္။ ဘုရား ပြဲေတာ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအလယ္မွ ဧၿပီလအလယ္အထိ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ျမသလြန္ဘုရားပြဲေတာ္

ပြဲေတာ္ကို ျမသလြန္ဘုရားတြင္ က်င္းပပါသည္။ ပြဲေတာ္အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကို ဆက္ကပ္လႉဒါန္းၾကပါသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ဘုရားအား ဆီမီးမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ထားသည္မွာ သပၸာယ္လွပေသာ ဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ ပါသည္။

သၾကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

ဤပြဲေတာ္ကို ဧၿပီလအလယ္တြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားေသာ ပြဲေတာ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ က်င္းပၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အဆိုးမ်ားကို ေရျဖင့္ ပတ္ျဖန္းေဆးေၾကာၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကပါသည္။