က်င္းပသည့္ကာလ

 တေပါင္းလျပည့္ေန႔ တြင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမိ်ဴ းသားဥယ်ာဥ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾၾကီး။

ထူးျခားမႈမ်ား

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ နယ္ခံမ်ားနွင့္အတူပြျေတာ္ကိုပါဝင္ဆင္ႏႊဲရင္ သဘာဝတရား၏အလွပအပကိုၾကည့္ရႈခံစားနိုင္ပါသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွတစ္ပတ္ခန္႔အၾကာက်င္းပၾကသည္။ ဘုရားနွင့္ဂူ အနီးနားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မီးအလင္းေရာင္မ်ားရွိသည္။

နယ္ခံမ်ားနွင့္ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္ မတ္လတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရွိ အေလာင္းေတာ္ကႆ     ပအမိ်ဴ းသားဥယ်ာဥ္တြင္ လာေရာက္စုေဝးကာ ပြဲေတာ္က်င္းပၾကသည္။ ထိုဘုရားသည္ျမန္မာနိုင္ငံရွိေက်ာ္ၾကားေသာဘုရားမ်ားထဲမွတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဴ းသားသဘာဝဥယ်ာဥ္၏အလယ္တြင္ရွိျပီး ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏အလွအပကိုရႈစားကာနယ္ခံမ်ားနွင့္အတူပြဲေတာ္ကိုပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ကႆ     ပဘုရားၾကီးကို ခရီးသြားမ်ားနွင့္နယ္ခံမ်ားသည္ဂူအနီးနားတြင္ဖေယာင္းတိုင္မ်ားအလင္းတိုင္မ်ားကိုထြန္း၍ပူေဇာ္ၾကသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိခရီးသြားမ်ားသည္ ထိုလွပစြာဆင္ယင္ပူေဇာ္ထားသည့္ မီးအလင္းေရာင္မ်ားရွိေသာပြဲေတာ္ကိုေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ၾကည့္ရႈရန္ သက္သက္လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေလ့ရွိသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္