က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ေျခာက္ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

သီေပါျမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

ထူးျခားမႈမ်ား

ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုလွဴ ဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆပ္ကပ္၍ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကို နယ္ခံမ်ားမွျပဳလုပ္ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါျမိဳ႕တြင္မတ္လတိုင္က်င္းပၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ဓေလ့ထုံတမ္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈလိုသူမ်ားအတြက္မလြဲဆင္ႏြဲသင့္ေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားတစ္နွစ္လံုးလိုအပ္သည့္လွဴ ဖြယ္ပစြည္းမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကဆည္းကပ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ နယ္ခံမ်ားသည္ ထိုသို႔ဆည္းကပ္ျခင္းျဖင့္သာဓုေခၚဆိုၾကျပီေစတီေတာ္အားဝတ္ျပဳကာ ပြဲေတာ္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိေစ်းသည္မ်ား၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္လည္း နယ္ခံမ်ားနွင့္အတူ ထိုပြဲေတာ္တြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ျပီး အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္