က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၈ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ရွစ္ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

မိုးညွင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ 

ထူးျခားမႈမ်ား

ပြဲေတာ္ရက္မတိုင္မွီ သဲေသာင္မ်ားေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သဲေသာင္တစ္ခုသည္ လူမ်ားသြားလာရန္အတြက္ျဖစ္၍ အျခားေသာသဲေသာင္မ်ားသည္ ဝိညာဥ္မ်ားသြားလာရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ဤပြဲေတာ္ကိုနယ္ခံမ်ားသာမကခရီးသြားမ်ားပါ ၾကိဳက္နွစ္သက္ၾကသည္။ အင္းေတာ္ၾကီးကန္ ေဘးဘက္တြင္ မတ္လတိုင္းက်င္းပေလ့ရွိသည္။ ပြဲေတာ္ခိ်န္တြင္သဲေသာင္မ်ားေပၚထြန္းလာေသာေၾကာင့္ ထိုဘုရားကိုုပြဲေတာ္ရာသီခ်ိန္တြင္သာသြားလာနိုင္သည္။ ထိုသဲေသာင္သည္ ဘုရားဖူးမ်ား လမ္းေလ်ွာက္၍ဖူးေျမာ္ရန္ လမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ရွိေနပါသည္။ သဲေသာင္တစ္ခုသည္ လူမ်ားသြားလာရန္အတြက္ျဖစ္၍ အျခားေသာသဲေသာင္မ်ားသည္ ဝိညာဥ္မ်ားသြားလာရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟုလည္းယံုၾကည္ၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ားနွင့္နယ္ခံမ်ားသည္ အင္းေတာ္ၾကီးသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကျပီး သဲေသာင္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ပြဲေတာ္တြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္တည္ရွိျပီး ဘုရားၾကီးမွအံ့ၾသမင္သက္ဖြယ္ရႈခင္းကိုခံစားနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ေနေသာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္