က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၁၄ရက္ေန႔မွ ၃ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ကတ္ကူဘုရား၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း။

ထူးျခားမႈမ်ား

ေစ်းသည္မ်ားသည္သူတို႕၏ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားကို ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္လာေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေရာင္းခ်ရငြေမ်ားကုိ ဘုရားသို႔ကုသိုလ္ရရန္လွဴ ဒါန္းၾကသည္။

ရွမ္းျပည္ရွိပအို႕တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္သူတို႔၏ေကာက္ပဲသီးနွံရိတ္သိမ္းပြဲကို မတ္လတြင္ကတ္ကူဘုရား၌ က်င္းပၾကသည္။ ထိုလူမ်ိဴ းမ်ားသည္ ေကာက္ပဲသီးနံွမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈကို ဘုရား၌စုေဝးကာေအာင္ပြဲခံၾကသည္။ ထိုေနာက္ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားကိုေရာင္းခ်ကာ ဘုရား၌လွဴ ဒါန္းၾကသည္။ နယ္ခံမ်ားသည္ ရိုးရာအက်ီ ၤမ်ားဝတ္ဆင္ကာ ဘုရားလွည့္လည္ပူေဇာ္ရာတြင္ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္သည္ နိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ ၾကီးမားစြာပါဝင္ေနျပီး နယ္ခံမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာဘာသာေရးပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွားပါးေသာျမင္ကြင္းျဖစ္သည့္ ႏြားလွည္းမ်ားစြာနွင့္ေစ်းသည္မ်ားသည္သူတို႕ပစၥည္းမ်ား အားခရီးသြားမ်ားနွင့္နယ္ခံမ်ားကိုေရာင္းခ်ေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။ ထိုပြဲေတာ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားသည္ အနီးနားတစ္ေလ်ွာက္ လမ္းေလ်ွာက္ျခင္းနွင့္ ေစ်းကဲ႕သို႔ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေနေသာေနရာတြင္ နယ္ခံမ်ားေစ်းဝယ္ၾကပံုကိုေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္