က်င္းပသည့္ကာလ

တပို႕တြဲနွင့္တေပါင္းလမ်ားတြင္နွစ္္ရက္ၾကာက်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး

ထူးျခားမႈမ်ား

ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ဗုဒၶဘာသာအယူအဆမ်ားကိုသင္ၾကားၾကသည္။ မိဘမ်ားနွင့္ေဆြမ်ိဴ းမ်ားသည္ရွင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ဂုဏ္ယူၾကျပီး အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာေကာင္းမႈကုသုိလ္ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။

ရွင္ျပဳမဂၤလာကိုအသက္နွစ္ဆယ္ေအာက္ေယာက်ာ္းေလးမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ မတ္လတြင္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး၌က်င္းပၾကျပီး ဗုဒၶဘာသာ၏လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာရန္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ေသာအိမိရွိသားေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ား၏လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ကိုရင္ဝတ္ၾကရသည္။ ထိုဘာသာေရး သင္ၾကားျပသမႈကို သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားကဲ့သို႕သကၤန္းကိုဝတ္ဆင္ကာ ဗုဒၶဘာသာ လမ္းစဥ္ကို သင္ၾကားၾကသည္။ ေလာကတြင္အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာအလွဴ ဟုယူဆကာ မိသားစုမ်ားသည္ သူတို႕၏သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားကိုဂုဏ္ယူစြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ေစလႊတ္ၾကသည္။ ထိုလမ္းညႊန္သင္ခန္းစာမ်ားကိုမစတင္မွီ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လံုးသို႕လွည့္ပတ္သည့္ဓေလ့လည္းရွိသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ေရာက္ေသာအခါ ထိုသားေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ ကိုရင္ဝတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း၍ ေခါင္းမွဆံကိုပယ္ကာ ကိုရင္ဝတ္ၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္ကိုအမ်ားအားျဖင့္ ေႏြရာသီပိတ္ရက္မ်ားတြင္သာျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဟိႏၵဴတမီးလ္လူမ်ိဳးတို႔၏ PanguniUthiramပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလျပည့္ေန႔(သို႔မဟုတ္) တန္ခူးလျပည့္ေန႔

က်င္းပသည့္ေနရာ – Sri AngataEswariMunieswarSwamy  ဘုရားေက်ာင္း၊ Pelikha ရြာ ၊ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရ န္ကုန္ၿမိဳ႕။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၁၀)ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္