က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၁၁ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ငါးရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ပင္းတယ။ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း။

ထူးျခားမႈမ်ား

လူမ်ိဴ းစုမ်ားသည္ ပြဲေတာ္ကာလတြင္ သစ္ပင္ေအာက္၌ပင္ ဟင္းခ်က္ျပီးယာယီစခန္းခ်ကာေနထိုင္ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ သူတို႕၏ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားကိုေရာင္းခ်ကာ သံဃာေတာ္မ်ားကိုျပန္လည္လွဴ ဒါန္းၾကသည္။ ပင္းတယရွိနယ္ခံမ်ားသည္ ယခုထိတိုင္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေရွးေဟာင္းေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိပင္းတယျမိဳ႕ေနသူမ်ားသည္မတ္လတိုင္းတြင္ေကာက္ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ေကာက္မ်ားရိတ္သိမ္းကာ ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ားကို ဘုရားေက်ာင္းမ်ားနွင့္ေစတီမ်ားသို႕လွဴ ဒါန္းၾကသည္။ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားျပသေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကိုလဲအလွဴ ဒါနျပဳၾကသည္။ နယ္ခံမ်ားသည္လည္းေရွးေဟာင္းကုသိုလ္ျပဳနည္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်ားေပၚတြင္ဘုရားပံုေတာ္မ်ားျဖည့္စြက္ျခင္းကိုလဲျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပင္းတယအနီးနားရိွအျခားေသာလူမ်ိဴ းမ်ားသည္လဲပင္းတယနယ္ခံမ်ားနွင့္အတူ ေညာင္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ ဟင္းခ်က္စားေသာက္ကာစခန္းခ်ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုအျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ပင္းတယရိွသဘာဝလိႈင္ဂူမ်ားနွင့္ လွပေသာေက်ာက္တံုးတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကိုလဲေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္