က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလျပည့္ညမွ လဆုတ္၈ရက္ေန႔ထိ ကိုးရက္ၾကာက်င္းပၾကသည္။ 

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေရႊစာရံရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။

ထူးျခားမႈမ်ား

ေစ်းသည္မ်ားသည္လွည္းမ်ားနွင့္နယ္ထြက္ကုန္မ်ားကိုေရာင္းခ်ၾကသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕ရွိခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမလဲြသင့္ေသာပြဲေတာ္တစ္ခုလဲျဖစ္ပါသည္။

ဤေကာက္ရိပ္သိမ္းပြဲေတာ္ကို မတ္လတြင္ မႏ ၱေလးျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားမွေရႊစာရံရြာ ပုသိမ္ၾကီးတြင္စုေဝး၍က်င္းပၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္တြင္ လူမႈေရးအရစုေဝးျခင္း ဘာသာေရးပူေဇာ္ပြဲနွင့္ နိုင္ငံျပပြဲမ်ား စသည္တို႔စုေဝးေနသည့္ေနရာဟုလဲဆိုနိုင္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္သူတို႕၏ထြက္ကုန္မ်ားကိုလွည္းေပၚသို႕ယူေဆာင္လာကာေရာင္းခ်ၾကသည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုလဲျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာသည့္ေငြမ်ားကိုလည္း ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔လွဴ ဒါန္းၾကပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ နယ္ခံမ်ား၏သဘာက်က် ေစ်းဆစ္ကာေစ်းဝယ္ေနမႈမ်ား ကိုျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ နယ္ခံမ်ားမွ သူတို႕၏ေကာက္ရိတ္သိမ္းေအာင္ျမင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ထန္းပင္ရိုးေျခာက္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အရုပ္မ်ား ကိုလဲျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုဘုရားသည္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ၄၅မိနစ္အကြာတြင္တည္ရွိျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ခရီးသြားမ်ားအတြက္မျဖစ္မေနသြားသင့္ေသာပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္