က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ ၃ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး။

ထူးျခားမႈမ်ား

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ ဘုရားဆင္းတုမွာ ေရႊမ်က္မွန္ဘုရားဆင္းတုေတာ္ျဖစ္သည္။

မတ္လတိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးရွိ ေရႊေတာင္တြင္ရွိေသာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္သို႕ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ထိုဘုရားဆင္းတုေတာ္သည္သူ၏ေရႊေရာင္မ်က္မွန္ေၾကာင့္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ ျပည္ျမိဳ႕၏ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာရိုးရာလက္လုပ္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူရရွိနိုင္သည္။ ပြဲေတာ္သည္လူမ်ားအေျမာက္အျမားသြားေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ဆင္းတုေတာ္ကိုကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအၾကားလည္းေက်ာ္ၾကားသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္