က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၈ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ရွစ္ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး။ 

ထူးျခားမႈမ်ား

နယ္ခံမ်ားသည္ဆြမ္းနွင့္အျခားလွဴ ဖြယ္ပစၥည္းတို႕ကို  သံဃာေတာ္မ်ားအားလွဴ ဒါန္းၾကသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလည္း နယ္ခံမ်ားနွင့္အတူ ပြဲေတာ္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုရႈစားရင္းပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္သည္။

ပဲခူးတိုင္း ေရႊေတာင္တြင္ မတ္လတိုင္းက်င္းပေလ့ရွိျပီး ပြဲေတာ္တြင္ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ ဘုရားဝတ္ျပဳရန္လာေသာ ဘုရားဖူးမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုးဘုရားပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနေသာပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ နယ္ခံမ်ားသည္ ဆန္။ေနစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ အစားအစာမ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔လွဴ ဒါန္းၾကသည္။ ပြဲေတာ္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားလည္းရွိျပီး လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ အရုပ္မ်ားနွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားအားေစ်းသည္မ်ားမွေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္ကို နယ္ခံမ်ားနွင့္ခရီးသြားမ်ားပါဝင္ၾကသည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဟိႏၵဴတမီးလ္လူမ်ိဳးတို႔၏ PanguniUthiramပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလျပည့္ေန႔(သို႔မဟုတ္) တန္ခူးလျပည့္ေန႔

က်င္းပသည့္ေနရာ – Sri AngataEswariMunieswarSwamy  ဘုရားေက်ာင္း၊ Pelikha ရြာ ၊ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရ န္ကုန္ၿမိဳ႕။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၁၀)ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္