အခန္း(၈)

အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္း

၃၆။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ နည္းဥေပဒမ်ားတြင္​ေဖာ္ျပထား​ေသာ ​ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္တင္ျပေစၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိမွသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရမည္- 

        (က)    ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အေရးပါသည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

        (ခ)     မတည္ေငြရင္း ႀကီး မားသည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

        (ဂ)     သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

        (ဃ)    ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

        (င)     ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္တင္ျပေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား။

အခန္း(၉)

အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းျခင္း

၃၇။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ ပုဒ္မ ၃၆ ပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ပါး အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္သို႔အဆိုျပဳခ်က္တင္ျပရန္မလို။ သို႔ရာတြင္ ဤဉကေဒ၏ အခန္း(၁၂)ေျမအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၅၊ ၇၇ႏွင့္ ၇၈ ပါ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ တစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ရပ္ ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ၊ အားလုံးကိုျဖစ္ေစ ခံစားႏိုင္ရန္ အလိုငွာ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာကို ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ တင္ျပရမည္။
၃၈။ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပါမစ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၃၉။ ပုဒ္မ ၃၇ အရ တင္ျပလာေသာ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာကို ေကာ္မရွင္႐ုံးသည္ လိုအပ္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္စုံပါက လက္ခံျခင္း၊ ျပည့္စုံမႈမရွိပါက ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္၍ ျပန္လည္တင္ျပေစျခင္းျပဳႏိုင္သည္။

အခန္း(၁၀)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

၄၀။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္-          

(က) စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၊           

(ခ) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေငြသား၊ အေပါင္ပစၥည္းမ်ား၊ အေပါင္ခံခြင့္ႏွင့္ ေပါင္ႏွံခြင့္မ်ား၊ စက္ပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊

(ဂ) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ စေတာ့(ခ္)မ်ားႏွင့္ ဒီဘင္ခ်ာ ေခၚ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊           

(ဃ) နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္၊ စက္မႈဒီဇိုင္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ဉပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အသိဉာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊           

(င) ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးအျဖစ္ထားရွိသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ ေငြေၾကးအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊           

(စ) အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အလုံးစုံတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္သည့္ စနစ္ အပါအဝင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊           

(ဆ) သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဉပေဒ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အရေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား။

 

၄၁။    ေအာက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတားျမစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္-         

(က)    ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္       ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊         

(ခ)     သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ ျပည္ပမွ စမ္းသပ္ဆဲျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္                           အသုံးျပဳရန္၊စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴရန္၊ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးေသာ  နည္းပညာမ်ား၊ေဆးဝါးမ်ား၊ အပင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊                                           အသုံးအေဆာင္မ်ား သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊         

(ဂ)     ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကိုထိခိုက္ေစေသာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား         

(ဃ)    ျပည္သူတို႔ အေပၚသဘာဝအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား         

(င)     သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔ကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ လုပ္ငန္းမ်ား         

(စ)     တည္ဆဲဥေပဒတစ္ရပ္ရပ္အရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ  ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား

 

၄၂။     ေအာက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္-         

(က)    ႏိုင္ငံေတာ္ကသာေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား     

(ခ)     ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား          

(ဂ)     ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖက္စပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္သာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား         

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား။

အခန္း(၁၂)

ေျမအသုံးျပဳခြင့္

၅၀။

(က) ဤဥေပဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ပုဂၢလိက‌ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္ အအုံ ျဖစ္ပါကပိုင္ရွင္ထံမွ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွလည္းေကာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အလို႔ ငွာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီႏွစ္ရွည္ေျမသို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္မိမိပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ တြင္တည္ဆဲ ဥေပဒမ်ားႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည္။

(ခ) ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက‌ ေျမ သို႔မဟုတ္ အ‌ေဆာက္အအုံပိုင္ရွင္ ထံမွ ျဖစ္ေစေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ ရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ကနဦးႏွစ္(၅၀)အထိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီေျမသို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။

(ဂ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ခြင့္ျပဳထားေသာေျမသို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းကာလ သို႔မဟုတ္ ေျမသို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ အသုံးျပဳခြင့္ကာလ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း သက္တမ္းတိုးခြင့္ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္ ယင္းသက္တမ္း ကုန္ဆုံး ၿပီး ထပ္မံ၍ ၁၀ႏွစ္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။

(ဃ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္အား စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းအက္ဥေပဒ ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံး တြင္မွတ္ပုံတင္ရမည္။

(င) အစိုးရအဖြဲ႕သည္ေျမအသုံးခ်မႈ သို႔မဟုတ္ေျမ ငွားရမ္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။

(စ) ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာစီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ နည္းပါးၿပီး ဆက္သြယ္ သြားလာေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္‌ႏွံသူမ်ား အတြက္ ဤဥေပဒပါေျမသို႔မဟုတ္အေဆာက္ အအုံ ငွားရမ္းခြင့္ကာလ သို႔မဟုတ္ ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္ အအုံအသုံးျပဳခြင့္ ကာလထက္ ပိုခံစားခြင့္ျပဳရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

အခန္း(၁၆)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၆၅။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ –

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ အစဥ္အလာ၊႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ တို႔ကိုေလးစားလိုက္နာရမည္၊

(ခ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းပိုင္သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ တရားဝင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ႐ုံးခြဲမ်ားကို ဥေပဒ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍မွတ္ပုံတင္ရမည္၊

(ဂ) တည္ဆဲဥေပဒမ်ားႏွင့္ ဤဥေပဒအရထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥေပဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈအပါအဝင္ ၎တို႔အားထုတ္ေပးထားေသာ အထူးျပဳလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရ မည္၊

(ဃ) လုပ္ငန္းသဘာဝအရျဖစ္ေစ၊ အျခားလိုအပ္ခ်က္အရျဖစ္ေစသက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုင္စင္သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ လိုအပ္လ်င္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္လ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္၊

(င) မိမိငွားရမ္းခြင့္ရရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာေျမ၏ေျမေပၚ ေျမေအာက္တြင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္စပ္ မႈမရွိေသာ၊ မူလသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာသဘာဝ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရတနာသိုက္အစရွိ သည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိပါကေကာ္မရွင္ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳလ်င္ယင္းေျမေပၚ၌ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီးခြင့္မျပဳလ်င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပသည့္ေနရာတစ္ခုအားအစားထိုး ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေဆာင္႐ြက္ရမည္၊

(စ) မိမိငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေသာေျမ၏သဘာဝ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ေျမအနိမ့္အျမင့္အေနအထားအား သိသာ ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲမႈကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မျပဳလုပ္ရ၊

(ဆ) မိမိ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥေပဒမ်ား၊ နည္းဥေပဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးသည့္ အေကာင္းဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ နစ္နာမႈမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္၊

(ဇ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာျပဳ စုမွတ္တမ္းတင္ထားရွိရမည္။

(ဈ)အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအၿပီးပိတ္သိမ္းျခင္း၊လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျခင္း၊လုပ္သားအင္အားေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္အလုပ္သမားမ်ားအားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီနစ္နာေၾကးေပးၿပီးမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိုရပ္ဆိုင္း ပိတ္သိမ္းရမည္။

(ည) ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈယာယီပိတ္သိမ္းရပါကပိတ္သိမ္းထားရသည့္ကာလအတြင္းအလုပ္သမားမ်ားအားတည္ဆဲဥပေဒ၊နည္းဥပေဒၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စသည္တို႔ႏွင့္အညီ လုပ္ခလစာေပးရမည္။

(ဋ)အလုပ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းဆုံးရႈံးမႈေရာဂါရရွိမႈ၊ေသဆုံးမႈတို႔ျဖစ္ပြားေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား(သို႔မဟုတ္)အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသူအားတည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီရထိုက္သည့္နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကိုေပးရမည္။

(ဌ) မိမိ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ႏိုင္ငံျခားသားကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရန္ၾကပ္မတ္ရမည္။

(ဍ) အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရမည္။

(ဎ) ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုခြင့္ႏွင့္တရားစြဲဆိုခံႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ဏ)ခြင့္ျပဳမိန္႔(သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳမိန္႔ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွတပါး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ သစ္ေတာမ်ားခုတ္ထြင္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း စသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါက အဆိုပါဆုံးရႈံးနစ္နာမႈအတြက္ ထိေရာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကို နစ္နာသူထံသို႔ ေပးေလ်ာ္ရမည္။

(တ)ေကာ္မရွင္ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအားစစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ရန္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားလာပါက မည့္သည့္ေနရာကိုမဆို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ခြင့္ျပဳေပးရမည္။

(ထ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္မီ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔(သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳမိန္႔ကို ဦးစြာရယူရမည္။ ဤသို႔ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔(သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳမိန္႔ရယူထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ကာလတစ္ေလ်ာက္လုံး လိုအပ္သညပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပရမည္။

အခန္း(၁၈)

ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား

၇၄။ ေကာ္မရွင္သည္ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ကိစၥမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစေရးအတြက္လည္း ေကာင္း၊တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(သို႔မဟုတ္) သက္သာခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊တစ္ရပ္ရပ္ထက္ ပို၍ ျဖစ္ေစခံစားခြင့္ျပဳရန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ေလွ်ာက္ထားလာလ်င္ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။

၇၅။

(က)ဝင္ေငြကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ားအား ဇုန္(၁) အျဖစ္ လည္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသင့္အတင့္ရွိေသာေဒသမ်ားအား ဇုန္(၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ေဒသမ်ားအား ဇုန္(၃)အျဖစ္လည္းေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မရွင္က အမိန္႔ ေၾကျငာစာထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ကာ ဇုန္(၁) အတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္စတင္ေသာ ႏွစ္ အပါအဝင္ တဆက္တည္း (၇) ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း ဇုန္(၂) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္စတင္ေသာ ႏွစ္အပါအဝင္ တဆက္တည္း (၅)ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ဇုန္(၃) အတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားစီးပြားျဖစ္စတင္ေသာ ႏွစ္အပါအဝင္တဆက္တည္း(၃)ႏွစ္အထိလည္းေကာင္းဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

(ခ)အစိုးရအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚမူတည္၍အခါအားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ႏိုင္ သည္။

(ဂ)ဝင္ေငြကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေကာ္မရွင္က အမိန္႔ေၾကျငာ စာထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳရမည္။