ၿမိတ္

ၿမိတ္ကြၽန္းစု(Mergui) ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္း ပင္လယ္ရွိ ကြၽန္းေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ား သည္ ျဖဴႏုႏုသဲေသာင္ျပင္မ်ားႏွင္ ပင္လယ္သဘာဝအလွအပမ်ိဳးစုံ စုပုံလွသည္ဟူ၍ ေျပာစမွတ္ျပဳၾက ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္းစြန္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ၿမိတ္ၿမိဳ႕သည္လွပလြန္းသည့္ကြၽန္းစုမ်ား သာမက ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀)ခန္႔ ပင္လယ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အံ့ၾသမွင္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုလိုနီအေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွသည့္ ပင္လယ္ေရမ်ားသည္ ပုလဲေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္႐ုံသာမက ရင္သက္ရႈ႕ေမာဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ ရႈခင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေနသတၱဝါတို႔၏အေလ့အထမ်ား စုေဝးရာေနရာ၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ားႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါမ်ားရာေဒသျဖစ္ရာ သဘာဝအလွတရား ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ ၿမိတ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ နိဗၺာန္ဘုံ ေလးတစ္ခုႏွင့္တူလွသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ပင္လယ္အလွအပမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံလြန္းသည္သာမက ကန္မ်ား၊ ထုံးအိုင္မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအတိုင္းလွေနသည့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုအား ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ယခုအခါသည္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

ထားဝယ္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ဗမာ-ထိုင္း ကျပား၊ မြန္၊ ကရင္၊ ဆလုံႏွင့္ မေလးအႏြယ္ဝင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကၿပီးဗမာ၊ထားဝယ္ႏွင့္ထိုင္းဘာသာစကားမ်ား ေျပာဆိုေလ့ရွိကာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာတို႔အား ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

အပူပိုင္းမုတ္သုံရာသီဥတုရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ပူေႏြးလ်က္ရွိသည္။ ဧရိယာအက်ယ္ အဝန္းမွာ ၄၃၃၄၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာ/၁၆၇၃၃၆မိုင္ ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါသည္။ေမလႏွင့္စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းေလ့ရွိသည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

ၿမိတ္ၿမိဳ႕သည္ ၁၃ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၈ ရာစုအလယ္ပိုင္းထိ အယုဒၶယ ႏွင့္ ဆုခိုထိုင္းတို႔ အုပ္စိုးနန္းစံခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပုလဲ၊ ေရာ္ဘာ၊ ငွက္သိုက္၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ ႏွင့္ ပုစြန္ေျခာက္ စသည္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ေပါမ်ားေက်ာ္ၾကားပါသည္။

ေအာက္ပါ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ကြၽန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေပ်ာ္ပါးပါ

လွပသည့္ ကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ သဘာဝကိုတန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးပါက သဘာဝအတိုင္း လွပေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးၿမိတ္ကြၽန္းစု(Mergui) ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္း ပင္လယ္ရွိ ကြၽန္းေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ား သည္ ျဖဴႏုႏုသဲေသာင္ျပင္မ်ားႏွင္ ပင္လယ္သဘာဝအလွအပမ်ိဳးစုံ စုပုံလွသည္ဟူ၍ ေျပာစမွတ္ျပဳၾက ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္းစြန္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သည္လွပလြန္းသည့္ကြၽန္းစုမ်ား သာမက ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀)ခန္႔ ပင္လယ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အံ့ၾသမွင္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုလိုနီအေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွသည့္ ပင္လယ္ေရမ်ားသည္ ပုလဲေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္႐ုံသာမက ရင္သက္ရႈ႕ေမာဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ ရႈခင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေနသတၱဝါတို႔၏အေလ့အထမ်ား စုေဝးရာေနရာ၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ားႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါမ်ားရာေဒသျဖစ္ရာ သဘာဝအလွတရား ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ ၿမိတ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ နိဗၺာန္ဘုံ ေလးတစ္ခုႏွင့္တူလွသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ပင္လယ္အလွအပမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံလြန္းသည္သာမက ကန္မ်ား၊ ထုံးအိုင္မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအတိုင္းလွေနသည့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုအား ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ယခုအခါသည္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ား

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားကပၸလီပင္လယ္သည္ ေရေအာက္အဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖင့္ ထင္ရွားၿပီး အေကာင္းဆုံး၊ အလွပဆုံးေသာအဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုကြၽန္းမ်ား၌ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေသာ ေရၾကည္ေလးမ်ားေအာက္တြင္သာယာလွပေသာ ေရေအာက္အဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္ေလးမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ေရငုပ္ျခင္းကိုကိုယ္တိုင္ပါဝင္၍ အေတြ႕အႀကဳံအသစ္မ်ား ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကြၽန္းမ်ားတြင္ပင္လယ္ႀကီးအျပင္ ေရေနသတၱဝါမ်ားအစုလိုက္ေနထိုင္က်က္စားေနေသာကန္မ်ားကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေတာင္တက္ျခင္းအျပင္ေတာအုပ္ေလးမ်ားထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္၍ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား၏ သဘာဝမ်ားကိုလည္းေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ငွက္ခ်စ္သူခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္အခ်ိဳ႕ေသာ ကြၽန္းမ်ားတြင္ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ာရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသည္ ပုလဲေမြး ျမဴထုတ္လုပ္ေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီးခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရွားပါးေသာ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။

ထူးျခားဆန္းျပားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ မတူကြဲျပားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုစီတိုင္းတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူကြဲျပားေသာ ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံ ေနထိုင္လိုေသာ၊ အေတြ႕အႀကဳံအသစ္ မ်ားရွာေဖြလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ အမွတ္တရေကာင္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအနက္ ဆလုံ(ေမာ္ကင္း)လူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္ပါသည္။ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေလွငယ္ေလးမ်ားေပၚတြင္ ၎တို႔၏ ဘဝတစ္ခုလုံးကိုႏွစ္ျမႇဳပ္ထားၿပီး ေရငုပ္၍ ပုလဲမ်ားႏွင့္ အျခားပင္လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာ ေဖြ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳကာ ဝင္ေငြရွာၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္း ဆိုက္က လုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ကုန္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ဆလုံပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ပြဲေတာ္အတြင္း၌ ဆလုံလူမ်ိဳး၏႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေလ့လာႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုးရာနတ္မ်ားအားရစ္ပူေဇာ္သည့္အကမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္သည့္အျပင္ ေရငုပ္ျခင္း၊ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ကာ ဆလုံ႐ိုးရာ အစားအစာမ်ားကိုလည္း ျမည္းစမ္းႏိုင္ပါသည္။

POPULAR PLACES

လန္ပိကြၽန္းသည္ၿမိတ္ကြၽန္းစု၏ ေတာင္ဘက္ထက္ဝက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ၍ ႀကီးမားေသာ ျမင္းခြာပုံသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီးထိုေဒသရွိကြၽန္းမ်ားအနက္တြင္အႀကီးမားဆုံးႏွင့္ နာမည္အေက်ာ္ၾကား ဆုံးကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။လန္ပိကြၽန္းအားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးလန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဉယ်ာဥ္အျဖစ္၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရွားပါးသစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာျပသထားပါသည္။လန္ပိကြၽန္းကို အာဆီယံအေမြအႏွစ္ပန္းၿခံအျဖစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။

Macleaod ကြၽန္းသည္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုတြင္ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးသဲေသာင္ျပင္မ်ား၊ အလြန္ၾကည္လင္ေသာေရျပင္မ်ားျဖင့္မပ်က္စီးဘဲလွပလ်က္ရွိေသာ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေရေၾကာင္းမိုင္(၄၀)အကြာတြင္ တည္ရွိ၍ ေရငုပ္ျခင္း၊ ဒိုင္ဗင္ထိုးျခင္း၊ ႐ြက္ေလွစီးျခင္း၊ငါးမွ်ားျခင္း၊ငွက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေတာတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ Macleaod ကြၽန္း၏ အလွအပ မ်ားခံစားႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခရီးစဥ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း (ေခၚ) အသည္းပုံကြၽန္းသို႔ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေလွျဖင့္ (၄)နာရီၾကာသြားေရာက္ရပါသည္။ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းသည္ကပၸလီပင္လယ္ေရငုပ္ခရီးစဥ္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးမ်ားဝန္းရံထားေသာအလယ္တြင္ စိမ္းျပာေရာင္အသည္းပုံပုံစံျဖစ္ေနျခင္းသည္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း၏ အဓိကထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္းေပၚတြင္ဂူမ်ားအမ်ားအျပား ရွိၿပီး ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းကိုေရေအာက္ကမာၻ၏ ရတနာမ်ားစုေဝးရာ ကြၽန္းဟုတင္စားေခၚေဝၚၾကပါ သည္။

ကပၸလီပင္လယ္၌ လွပေသာကြၽန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘိုခ်ိဳကြၽန္းသည္ လန္ပိကြၽန္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ရွည္လ်ားျဖဴေဖြးေသာသဲေသာင္ျပင္မ်ား၊ လွပေသာသဘာဝရႈခင္းမ်ားႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား၏ျမင္ကြင္းမ်ားကိုေတာင္ေပၚရွိဘုရားမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘိုခ်ိဳကြၽန္းတြင္ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံကို ေလ့လာျမင္ေတြ႕လိုသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝအလွပအမ်ားကို ခံစားလိုသူမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

ပီလာကြၽန္းဟုလည္းေခၚေသာ ကြၽန္းဖီလာတြင္ က်ယ္ျပန္႔ရွည္လ်ားေသာ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး သဲေသာင္ျပင္မ်ားရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားသည္ ေသာင္ျပင္တြင္စုေဝးေနေသာ ေမ်ာက္ မ်ားအားရံဖန္ရံခါတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ကြၽန္း၏ေနရာအမ်ားစုသည္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ မထိေတြ႕ရေသး ေသာေနရာမ်ားျဖစ္၍ အလြန္လွပသန္႔ရွင္းပါသည္။ ကြၽန္းဖီလာတြင္ ႐ြက္ေလွစီးျခင္း၊ေလွေလွာ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အေရာင္စုံေသာသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္လည္း ခရီးသြားမ်ားအား ကြၽန္းဖီလာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ရွိပါသည္။

ကြၽန္းအမွတ္၁၁၅သည္ၿမိတ္ကြၽန္းစု၏အလွပဆုံးကမ္းေျခမ်ားအနက္မွအခ်ိဳ႕ကိုပိုင္ဆိုင္ထား၍ ပင္လယ္ေရမ်ားကလည္း လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရကူးရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကြၽန္း၏ ေနရာအမ်ားစုသည္ အစိမ္းေရာင္သစ္ေတာမ်ားျဖစ္၍ trekking ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး သစ္ေတာ မ်ားအတြင္း၌ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေရငုပ္ျခင္းႏွင့္ ႐ြက္ေလွစီးျခင္းတို႔ လည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Festivals

ဆလုံပြဲေတာ္

တနသၤာရီေဒသရွိပင္လယ္ဖ်ံ၊ပင္လယ္ေပ်ာ္ဟု တင္စားၾကေသာဆလုံလူမ်ိဳးေခၚေမာ္ကင္း လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္တစ္ရက္တည္းက်င္းပေသာသူတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ ကိုဆင္ႏႊဲက်င္းပၾကသည္။ ပြဲေတာ္က်င္းပခ်ိန္တြင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအားလုံးစုစည္း၍ အစားအေသာက္ မ်ားေပးကမ္းေဝမွ်ျခင္း၊ ႏွစ္သစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈ မ်ားရရွိေရးတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းဂါရဝျပဳပါသည္။ ၿပီးေနာက္႐ိုးရာအစားေသာက္မ်ား မွီဝဲသုံးေဆာင္ျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႐ိုးရာအကမ်ားကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္ ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

ကထိန္ပြဲေတာ္ (တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္)

မိုးရာသီကာလအၿပီးတန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကထိန္ ပြဲေတာ္ကိုႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ဝါတြင္းကာလျဖစ္ေသာ မိုးရာသီၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ သကၤန္းအသစ္ လိုအပ္ေသာ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားအဖို႔ငွာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ ကထိန္သကၤန္းႏွင့္အတူပရိကၡရာ (၈)ပါး၊ ဖိနပ္၊ ထီး၊ သပိတ္၊ ဆြမ္း ၊ ခဲဖြယ္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ ဆပ္ျပာႏွင့္အျခားလိုအပ္ေသာလႉဖြယ္ဝတၳဳအစုစုတို႔ကို ကထိန္ခင္း၍ ဆပ္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္

သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ကို သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔၊ အဖိတ္ေန႔ႏွင့္ လဆုတ္(၁)ရက္ တို႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား(၃)ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိသည္။ ဤမီးထြန္းပြဲေတာ္ကိုဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကမယ္ေတာ္မိနတ္သားအားနတ္ျပည္တြင္တရားေဟာၿပီး၍လူ႔ဘုံကမာၻေပၚသို႔ ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ အယူအဆျဖင့္ အထိန္းအမွတ္ထားက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ဤပြဲေတာ္သေကၤတအထိန္းအမွတ္ျဖစ္ေသာဆီမီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမီးပုံးမ်ား၊ ေရာင္စုံမီးလုံးမီးပန္းမ်ားကိုေနအိမ္အႏွံ႔တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္က်င္းပဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ဤမီးထြန္းပြဲေတာ္က်င္းပရာအခ်ိန္ကာလသည္ဝါတြင္းကာလၿပီးဆုံးခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။