ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိသည္သာမကဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ လၽွင္ျမန္စြာပင္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားက က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ကင္းရွင္း ေစသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လမ္းမ်ားကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ မက္လုံးေပးခရီးစဥ္မ်ား၊ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ နိုင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ VIP ဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္ခံနိုင္သည့္  အပန္းေၿဖ အနားယူ နိုင္ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါရွိသည့္ ဟိုတယ္ အလုံးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားအား က်င္းပနိုင္ သည့္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (၂)ခု လည္းရွိသည္။  အေရွ႕အာရွေဒသဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum East Asia) ၊ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ (ASEAN Summit) ၊ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ (ASEAN Tourism Forum) တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ပင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ သဘာဝရႉေမ်ာ္ခင္း မ်ား၊ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ား ၊ ျပတိုက္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

လူမ်ိဳးစုမ်ား              – ျမန္မာ၊ ကရင္၊ ခ်င္း

ဘာသာစကား           – ဗမာ၊ ခ်င္း၊

ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ    – ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္စယာန္

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ရာသီဥတု                          – ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း

နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈမ်ား – မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္

အက်ယ္အဝန္း                   – ၇,၀၅၄,၃၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ

                                         ၂,၇၂၃,၇၁ စတုရန္းမိုင္

ထူးျခားမႈမ်ား

 –      ျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျခင္း

–        အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား အေျခစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ ျခင္း

–        ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ လူဦးေရ (၉၂၄,၆၀၈) ရွိျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လည္ပတ္ျခင္း

အစိုးရအေဆာက္အဦမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခမ္းနားလွသည့္ အစိုးရ အေဆာက္ အအုံမ်ား ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံသည္ ျမန္မာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ျခယ္မႈန္းထား ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသည္ ထင္ရွားသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္ အအုံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (၂)ခုမွာလည္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ အေရွ႕အာရွ( World Economic Forum East Asia) ၊ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ (ASEAN Tourism Forum) မ်ားအပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားအစိုးရဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

လွပေသာရႈေမၽွာ္ခင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္သည္ ပဲခူးရိုးမႏွင့္ ရွမ္းရိုးမေတာင္တန္းမ်ားအၾကား တည္ရွိရာလြင္ျပင္တစ္ခု၌ တည္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရနည္းပါးသျဖင့္ လူေန သိပ္သည္းမႈနည္းပါးကာ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိ၍ ဆူညံသံနည္းပါးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ သိသာစြာစိမ္းစိုလွပေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုစိမ္းလန္းသာယာေစမည့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံမ်ားစြာ လည္းရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတို႔အား ပုံစံငယ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ျပသထားသည့္ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္သည္ ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိရစၧာန္႐ုံမ်ားတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေျမဧက ၅၀၀ ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈၁ စုမွ ေကာင္ေရ ၄၃၀ ကိုလည္း ေတြ႕နိုင္သည္။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ စတီးမုခ္ဦးဝင္ေပါက္ႏွင့္ အတြင္းတြင္ ေရကန္ငယ္မ်ား၊ ေရပန္း မ်ားရွိသည့္ ေရပန္းဥယ်ာဥ္မွာလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။နကၡတၱေဗဒကိုစိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားသည္လည္း နကၡတ္တာရာျပခန္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ စၾကာဝဠာဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ ဗဟုသုတမ်ားကိုေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သဘာဝအလွ တရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာလွပစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ (၁၈) က်င္းေဂါက္ကြင္းလည္း ရွိပါ သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ျပတိုက္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည္သာမက ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ဘုရားေစတီေျမာက္ျမားစြာလည္းရွိသည္။ ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္ ၁၀၀ မီတာရွိေသာ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္သည္လည္းေနျပည္ေတာ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားေျခေတာ္ရင္းတြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကိန္းဝပ္ရာ ဆင္ျဖဴေတာ္ တင္းကုပ္ ရွိပါသည္။ ဆင္ျဖဴရတနာမ်ားက ကံေကာင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ေဆာင္ယူ လာၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပတိုက္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ျပတိုက္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအုံ (၅) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ျပတိုက္ငယ္တစ္ခု၊ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား နားေနရန္ေနရာ၊ သမၼတႀကီး ၏လက္ေဆာင္ပ႑ာျပခန္း၊ ပစၥည္းမ်ားျပသထားသည့္ ေနရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္သည္လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းႀကီး၏ အလွတရားမ်ားကိုေနာက္ခံထားကာ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမေနရာတြင္ ခမ္းနားစြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏႐ုန္းကန္ခဲ့ရပုံႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပုံမ်ားကို သိရွိနိုင္ပါသည္။

အထင္ကရေနရာမ်ား

ေနျပည္ေတာ္မွာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမ်ား လည္း တည္ရွိသည္။ ခမ္းနားလွသည့္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦကို ေျမဧက ၈၀၀ ေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္ ထားပါသည္။ သမၼတအိမ္ေတာ္ အပါအဝင္ ေဆာက္အအုံ (၃၁) ခုရွိ၍ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး (၂၀) လမ္းသြားလမ္းမႀကီးမွျဖတ္၍ သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။ အေဆာက္အအုံႀကီးသည္ျမန္မာမႈဗိသုကာလက္ရာပုံသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ ေစသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ုံး တည္ရွိရာ ေနရာျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ထင္ရွားသည့္ အေဆာက္အဦလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္သံစုံတီးဝိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမအတြင္းမွ နိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို တီးမႈတ္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၏အမိုးကို ျမန္မာ့မူဟန္မပ်က္ တည္ေဆာက္ထား ၿပီး အတြင္းဖက္တြင္လည္း လွပေသာဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ခန္းမႀကီး ၏ေနာက္ေက်ာဖက္တြင္လည္း ကစားကြင္းႏွင့္ေရပန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိသည္။

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) ခုမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ထင္ရွားသည့္ အမွတ္ အသား ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္အေရွ႕အာရွႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ အပါ အဝင္ ႀကီးမားသည့္ နိုင္ငံတကာအခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းဗဟိုဌာန (၁) တြင္ အဓိကခန္းမႀကီး (၂) ခု၊ အစည္းအေဝးခန္းမ(၃၃) ခုႏွင့္ အရံခန္းမ (၄၀) ပါရွိၿပီး စတုရန္းမီတာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံကို ၂၀၁၄ တြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗန္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာလိုေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ ဝင္ေပါက္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္႐ုပ္ထုႏွစ္ခုရွိသည့္ သုံးထပ္အေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္နိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္ တြင္ ၆၉ ကီလိုဂရမ္ရွိေက်ာက္စိမ္းတုံးႏွင့္ ၂၁၄၅၀ ကာရက္ရွိေသာ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံးပတၱျမားႀကီး ကို ျပသထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားၿပီး  ထြက္ရွိရာေဒသမ်ားကို ပန္းခ်ီျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသထားပါသည္။ ခန္းမႀကီးတြင္ သဘာဝပုလဲမ်ားကို လည္း ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ နိုင္ငံေတာ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ား က်င္းပရာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပတိုက္သည္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ကုမုျဒာအဝိုင္းအနီး ၁၄ ဟတ္တာ က်ယ္ဝန္း ေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ A,B,C,D ႏွင့္ E ဟူ၍ ေဆာက္အအုံ (၅) ခုခြဲျခားကာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အေဆာက္အအုံ A တြင္ ခန္းမငယ္တစ္ခု၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တည္းခို နားေနရန္ေနရာမ်ား၊ သမၼတလက္ေဆာင္ပဏၭာမ်ားျပခန္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာေနရာ တစ္ခုရွိသည္။ က်န္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။ အေဆာက္ အအုံ B ျပခန္းေနရာကို ျပခန္းမ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခန္းနားေသာအေဆာက္အအုံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ရွိၿပီး ေျမ၆၀၄ ဧကေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ရွမ္းရိုးမကို ေနာက္ခံထား တည္ေဆာက္ထားၿပီး လွပသည့္ ေက်းလက္ေဒသရႈခင္းကိုလည္း ခံစားနိုင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား၊ သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္မွစ၍ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါ သည္။ ျပတိုက္တြင္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ျပခန္း (၆) ခုရွိပါသည္။

ေရပန္းဥယ်ာဥ္သည္ ေနျပည္ေတာ္၏ ေနာက္ထပ္ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ဖမ္းစားနိုင္သည့္ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ မုခ္ဦးဝင္ေပါက္ တစ္ခု ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ေရပန္း (၃)ခုပါရွိသည့္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ၊ မတူညီကြဲျပားသည့္ ေရပန္း (၁၃) ခုပါဝင္သည့္ေရကန္ငယ္(၁၁)ကန္ လည္းရွိပါသည္။ ေရပန္းဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ အျခားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈခံစားနိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ပုံစံငယ္ မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သိုက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးရွိ ေျမဧက (၄၀၀) ေပၚ တြင္တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါဥယ်ာဥ္၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူသိမ်ားအေက်ာ္ၾကားဆုံး ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိငပလီကမ္းေျခႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိအင္းေလး ကန္တို႔၏ပုံစံငယ္မ်ားကိုျပသထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာနိုင္ရန္အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မ်ားထဲတြင္ အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေဟာင္းေဘးတြင္ရွိၿပီး ေျမဧက(၅၀၀) ေပၚတြင္ တိရစၧာန္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈၁ စု မွ ေကာင္ေရ (၄၃၀) ခန႔္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ တိရစၧာန္မ်ားအျပင္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ပင္ကြင္း၊ သားပိုက္ေကာင္စသည့္ တိရစၧာန္မ်ားကိုလည္းျပသထားပါသည္။ ထင္ရွားသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအနက္ က်ားျဖဴတစ္ေကာင္မွာလည္း ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

နကၡတ္တေဗဒပညာကိုစိတ္ဝင္စားေသာ နိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ နကၡတ္တာရာျပခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႉေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ၎ျပခန္း၌ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စနစ္ႏွင့္ စၾကာဝဠာႀကီး၏ ရင္သပ္ရႈေမာအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကိုေလ့လာ၍ ဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ပါ သည္။ ျပခန္းအတြင္း၌ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားျပသထားမႈမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဆိုပါ နကၡတ္တာရာ ျပခန္းသည္ တနလၤာေန႔မွလြဲ၍ အျခားေသာရက္မ်ားတြင္ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီမွ ညေန (၄:၀၀) အထိ ေန႔စဥ္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းေပါင္း(၁၈)က်င္းရွိေသာ ေတာ္ဝင္ျမန္မာေဂါက္ကြင္းလည္းရွိပါသည္။ အဆိုပါေဂါက္ကြင္းသည္ ေျမျပင္အေနအထားေကာင္းမြန္ၿပီး သဘာဝအတိုင္း ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဂါက္ကြင္းတြင္ကစားရန္ ေဂါက္ပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းေပးျခင္းအျပင္လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ပစၥည္းဆိုင္လည္းရွိပါသည္။

 

ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေစတီတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ေစတီေတာ္၏ အျမင့္သည္ (၁၀၀) မီတာခန္႔ျမင့္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂုံဘုရားႏွင့္ ပုံစံတူေစတီေတာ္ တစ္ဆူလည္းျဖစ္၍ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္တစ္ဆူကိန္းဝပ္စံပါယ္လၽွက္ရွိပါသည္။ ေစတီေတာ္ အတြင္း၌ နိဗၺာန္သို႔သြားရာ ဗုဒၶလမ္းစဥ္မ်ားကို သပၸာယ္စရာေကာင္းေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား မွတဆင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသထားပါသည္။ ေစတီေတာ္လွိုဏ္ဂူေတာ္ထဲတြင္ မဟာဆုေတာင္းျပည့္ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းဘုရားေလးဆူတို႔ကိုလည္းပူေဇာ္ထားပါသည္။

ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကိုၾကည့္ရႈ႔ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္တင္းကုပ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ဥပၸါတသႏၲိ ေစတီေတာ္၏ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိဆင္ျဖဴေတာ္မ်ား က်င္လည္က်က္စားရန္ ဥယ်ာဥ္ တင္းကုပ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ကံေကာင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္တင္းကုပ္အား ျမန္မာ့ရိုးရာ ဗိသုကာပုံစံမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး စိမ္းစိုေနေသာျမက္ခင္းျပင္မ်ားႏွင့္ ၾကည့္ရႈစရာေနရာမ်ား လည္းပါရွိပါသည္။

 

သတၱသတၱာဟမဟာေဗာဓိေစတီေတာ္သည္ အျမင့္ေပ (၁၆၂) ေပျမင့္၍ အိႏၵိယနိုင္ငံရွိ ျမတ္စြာ ဘုရား သေဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ့သည့္ ဗုဒၶဂါယာႏွင့္ ပုံစံတူေစတီေတာ္တစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဥတၱရရန္သီေတာင္ကုန္းေပၚတြင္တည္ထားကိုးကြယ္ထားပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ကားေမာင္း၍သြားလၽွင္ ၁၀ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂၀ခန္႔သာၾကာျမင့္ၿပီး လည္ပတ္ရန္ ေကာင္းေသာေနရာျဖစ္ ပါသည္။

ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းသည္ ေခတ္မွီအားကစားခန္းမႏွင့္ ေရကူးကန္တို႔ပါဝင္၍ ဘက္စုံသုံး နိုင္ငံတကာအဆင့္မီအားကစားကြင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘဲဥပုံစံရွိေသာအားကစားကြင္းမွာ ပရိသတ္ (၃၀၀၀၀) ဆန႔္၍ ၾကမ္းျပင္ဧရိယာမွာ (၄၄၀၀၀) စတုရန္းမီတာရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ဖြင့္ပြဲ/ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အာဆီယံမသန္စြမ္း အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။