ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

  • ျပည္တြင္းျပည္ပေဈးကြက္ကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားေဒသအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ဘက္မွလည္း တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္။
  • ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခဳမႈကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္မႈကို အတူတကြ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျမႇင့္တင္ရန္။
  • ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ကို ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ တည္တံခိုင္ၿမဲေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အေလးေပးေသာ တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။
  • ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
  • ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့က်င္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္