ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒ(၆)ရပ္

၁။      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးက႑ျဖစ္ေစေ             ရး၊

၂။      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံး စံမ်ား၊ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

၃။      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ တိုးတက္က်ယ္ျပန႔္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊

၄။      ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္၍ တတ္စြမ္းသမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊

၅။      ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခရီးသြားလာေရးက႑အေနျဖင့္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္း အက်ိဳးျပဳေစေရး၊

၆။      ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး။