ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑သည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား လည္း ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုကာလ၌ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္ သူမ်ား) အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ အင္းေလးကန္/ ေညာင္ေ႐ႊႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အမ်ားဆုံး လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအလွအပမ်ားျဖင့္ျပည့္စုံသည့္ ေတာင္ဘက္စြန္း ေကာ့ေသာင္းမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ား ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားတည္ရွိရာ ပူတာအိုအထိ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းႏွင့္တည္းခိုခန္း စာရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပင္ပရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးရွိ တည္းခို ေနထိုင္ရန္ေနရာမ်ား မလုံေလာက္မႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တြင္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားေပၚမူတည္၍ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တည္းခိုေနရာ မ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

 

ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း/ တည္းခိုခန္းမ်ားအေရအတြက္စာရင္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိႏွင့္ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္)

ျပည္နယ္/တိုင္း 

ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္ အင္း အေရအတြက္  အခန္းအေရအတြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  

၃၆၃     ၁၈၂၀၀

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး  

၄၂၆   ၁၇၇၈၄

ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး       

၅၈       ၁၄၂၀

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး  

၂၇       ၁၀၉၈

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 

၃၆       ၁၄၅၁

ဧရာဝတီေဒသႀကီး       

၆၉       ၂၇၇၀

မေကြးေဒသႀကီး 

၃၀       ၇၃၉

ကခ်င္ျပည္နယ္  

၂၇       ၇၅၁

ကယားျပည္နယ္         

၁၅       ၃၁၃

ကရင္ျပည္နယ္  

၂၀       ၇၂၀

ခ်င္းျပည္နယ္   

၅        ၁၂၇

မြန္ျပည္နယ္    

၄၉       ၁၅၇၇

ရခိုင္ျပည္နယ္   

၄၉       ၁၅၃၈

ရွမ္းျပည္နယ္   

၃၀၅    ၉၇၆၁

စုစုေပါင္း         

၁၄၇၉   ၅၈၂၄၉

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတည္းခိုခန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေငြေၾကး သုံးစြဲလုပ္ကိုင္ ရန္ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုပါ ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ အဆင့္ျမင့္ သည့္ဟိုတယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ လာေစရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီ၊ တန္ဖိုးနည္း ဟိုတယ္၊ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ပေရာဂ်က္မ်ား အား ဖက္စပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဓိကအခြင့္အလမ္းမ်ား

  • အလားအလာရွိသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း
  • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေစသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ေျခလ်င္ေတာင္တက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား)
  • ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာအေျခခံသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား (ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး)