၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၁/၁၉)

စတင္သည့္ရက္        :         ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ေမလ (၁၇) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ        :         (၄) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တနၤလာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၅:၀၀)

ေနရာ                      :         ကေလးၿမိဳ႕

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         ကေလး႐ုံးခြဲ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊

                                      ဖုန္း- ၀၇၀-၂၁၀၁၁။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေမလ

ဘာသာရပ္                :         လက္ေထာက္စားဖိုမႉးသင္တန္း

စတင္သည့္ရက္          :         ေမလ (၆) ရက္

သင္တန္းကာလ        :         (၃) လ

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         https://www.facebook.com/thtctourism/    

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္  အဆင့္(၂)                           

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၃) လ

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၄:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ္                :         အစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အေျခခံ)                          

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၁) လ          

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၈:၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ္                :         အေျခခံ ေဒသတြင္းဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း                          

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္ မွ ေမလ (၃၁) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၄) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၅:၀၀)

ေနရာ                      :         ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         ဘားအံ႐ုံးခြဲ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊

                                      ဖုန္း- ၀၅၈-၂၁၀၇၅၊ [email protected]

ဘာသာရပ္                :         စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္(၁)                           

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၁၄) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၁) လ

အခ်ိန္                      :        အဂၤါေန႔ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔(နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၅:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :       https://www.facebook.com/thtctourism/

ေလွ်ာက္လႊာ              :   HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature     

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္  အဆင့္(၁)                            

စတင္သည့္ရက္         :         ေမလ (၆) ရက္

သင္တန္းကာလ        :         (၆) လ

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၄:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         https://www.facebook.com/thtctourism/    

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္(၂)                           

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၁) လ

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၈:၀၀ မွ ညေန ၄:၀၀)

ေနရာ                      :         ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၁)

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ           :         (၇) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ရက္ (၂၁၀ နာရီ)

ေနရာ                      :         ရန္ကုန္၊  ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံ ရွိ Swiss Contact

ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ဟိုတယ္မ်ား (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)            

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         Swiss Development Cooperation ဖုန္း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ႐ုံးဖုန္း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                      www.swisscontact.org

ဘာသာရပ္                :         အေျခခံ ေဒသတြင္းဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း                          

စတင္သည့္ရက္           :         ေမလ (၆) ရက္ မွ ေမလ (၃၁) ရက္

သင္တန္းကာလ           :         (၄) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၅:၀၀)

ေနရာ                      :         ပဲခူးၿမိဳ႕ 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         ပဲခူး႐ုံးခြဲ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊

                                      ဖုန္း- ၀၅၂-၂၂၂၁၁၁၃၊ [email protected]

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ

ဘာသာရပ္                :         အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသင္တန္း

စတင္သည့္ရက္           :         ဇြန္လ (၉) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ ၂၀၁၉

အခ်ိန္                      :        အဂၤလိပ္စာသင္တန္း (နံနက္ ၁၀:၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀) ထိ၊

                                      ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း (ေန႔လည္ ၂:၀၀ မွ ညေန ၄:၀၀ ထိ)

သင္တန္းကာလ           :         (၄) ပါတ္                  

ေနရာ                      :         မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         မင္းတပ္႐ုံးခြဲ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊

                                      ဖုန္း- ၀၇၀-၇၀၃၈၉။

ဘာသာရပ္                :အေျခခံဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅၉)

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံ      :၈ရက္ေန႔၊ဧၿပီလ မွ  ၃ရက္ေန႔၊ေမလ

သည့္ရက္

စာေမးပြဲေျဖဆို   :၁၂ရက္ေန႔၊ေမလ (ေရးေျဖစာေမးပြဲ)၊ ၁၃ရက္ေန႔ မွ ၁၅ ရက္ေန႔ ေမလ

ရမည့္ရက္       (အျခားဘာသာစကားမ်ားအတြက္ လူေတြ႕ စာေမးပြဲ)      

သင္တန္းကာလ :၂၀၁၉ ၊ဇြန္လ (၁၀)ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ (၃)လထိ

၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ       : https://www.facebook.com/thtctourism/

Guide Application Form (PDF)

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈ

၁။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

၂။       ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ေယာက္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

၃။       အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္။

၄။       ဘာသာေရးႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို  တန္ဖိုးထား ေစာင့္ေရွာက္လို ေသာ အသိစိတ္ ျမင့္မားလာေစရန္။

၅။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္       

၆။       ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေခၚအေဝၚအသုံးအႏႈန္းမ်ား ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

၇။       သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေစရန္။

၈။       ဗိသုကာပညာႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္။

၉။       ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ပြားမ်ားလာေစရန္။

၁၀။     တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္။

လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား

–         တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

–         အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မူရင္း။

–         က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္။

–         အနည္းဆုံး ဘာသာစကားတစ္ခုခုအား ကြၽမ္းက်င္စြာ ေျပာဆို တတ္ေျမာက္ရမည္။

–         အသက္(၂၀)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

–         ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ   

–         အမွတ္(၄၅၈-၄၆၀)၊ ရသာကြန္ဒိုဒုတိယထပ္၊ ၃၁ လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

–         ဖုန္း- ၀၁-၃၈၀၆၂၁၊ ၀၁- ၃၇၃၇၉၂၊  ၀၁-၃၇၅၁၉၄

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၁)

စတင္သည့္ရက္           :         ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ           :         (၄) ပါတ္                                                        

အခ်ိန္                      :        တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ရက္ (၂၁၀ နာရီ)

ေလွ်ာက္လႊာ          :      HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature    

ေနရာ                      :         က်ိဳက္ထို၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းရွိ Swiss Contact ႏွင့္

မိတ္ဖက္ ဟိုတယ္မ်ား (Popular Hotel, Golden Bliss Hotel, Pepper Garden Hotel, Grand Jade Hotel, Myint Mo Hotel, Regent Hotel, Zayar Htet San Hotel, Golden Guest Hotel, Hotel Dawei, Victoria Cliff Hotel, Grand Andaman Hotel)                                     

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         Swiss Development Cooperation ဖုန္း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ႐ုံးဖုန္း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                      www.swisscontact.org

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၂)

စတင္သည့္ရက္           :         ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ           :         (၄) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ရက္ (၂၁၀ နာရီ)

ေလွ်ာက္လႊာ          :  HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature             

ေနရာ                      :         ရန္ကုန္၊  ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံ ရွိ Swiss Contact

ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ဟိုတယ္မ်ား (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)             

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         Swiss Development Cooperation ဖုန္း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ႐ုံးဖုန္း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                      www.swisscontact.org

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၂)

စတင္သည့္ရက္           :         စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ           :         (၇) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ရက္ (၂၁၀ နာရီ)

ေလွ်ာက္လႊာ          :           HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature                          

ေနရာ                      :         က်ိဳက္ထို၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းရွိ Swiss Contact ႏွင့္မိတ္ဖက္

ဟိုတယ္မ်ား (Popular Hotel, Golden Bliss Hotel, Pepper Garden Hotel, Grand Jade Hotel, Myint Mo Hotel, Regent Hotel, Zayar Htet San Hotel, Golden Guest Hotel, Hotel Dawei, Victoria Cliff Hotel, Grand Andaman Hotel)                                   

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         Swiss Development Cooperation ဖုန္း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ႐ုံးဖုန္း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                      www.swisscontact.org 

ဘာသာရပ္                :         ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (အပါတ္စဥ္-၃)

စတင္သည့္ရက္        :         စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ ၂၀၁၉ မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉

သင္တန္းကာလ        :         (၇) ပါတ္

အခ်ိန္                      :        တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ရက္ (၂၁၀ နာရီ)

ေလွ်ာက္လႊာ          :        HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature               

ေနရာ                      :         ရန္ကုန္၊  ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံ ရွိ Swiss Contact

ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ဟိုတယ္မ်ား (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)            

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    :         Swiss Development Cooperation ဖုန္း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ႐ုံးဖုန္း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                      www.swisscontact.org