ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UNWTO) သည္ စပိန္နိုင္ငံ၊ မဒရစ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးနိုင္ငံတကာကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာရင္းဇယားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၅၇) နိုင္ငံရွိပါသည္။

ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္၊ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအၾကားနားလည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုတန္ဖိုးထားရန္၊လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ဘာသာစကား ႏွင့္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားကို မခြဲျခားဘဲ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကိုအျပန္အလွန္အေလးထားရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္ျဖစ္သူDr.TalebRifaiသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ သဝဏ္လႊာကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။