ရန္ကုန္

ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ဗဟို အခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက် ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ လည္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အဦးမ်ား အမ်ားဆုံးရွိရာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ လက္ရာမ်ားကို အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းထားရာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ဆူးေလ ဘုရားဝန္းက်င္ရွိ ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ခန္႔ ရွိၿပီး ယင္းပတ္ဝန္းက်င္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲ ေနၿပီး ေခတ္ မီေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ အေကာင္းဆုံးၿမိဳ႕မ်ား ထဲတြင္ လည္းပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးရာ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာမင္းဆက္တို႔၏ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အတြင္း အေလာင္းမင္းတရားႀကီးမွ နာမည္မွည့္တြင္ ေခၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံ႐ြာ ေလးအား သိမ္းပိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ “ရန္အေပါင္းေအာင္ျမင္ေသာေနရာ” ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ၍ ရန္ကုန္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သြားလာရလြယ္ကူေသာ (၃) လမ္း သြား ပုံစံလမ္းမ်ား၊ လွပေသာပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာကန္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပ်ား ပန္းခတ္မွ် သြားလာလ်က္ရွိေသာ လမ္းေျမာင္မ်ား ႏွင့္ စည္ကားေသာေစ်းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထား သည္။ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပပုံစံသည္ ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အဦး မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတည္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ရွိေနျခင္းသည္ ယခုတိုင္ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာ၊တ႐ုတ္၊အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အင္ဂလိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အဓိက ေနထိုင္ၾကသည္၊  ဗမာစကား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားမ်ားကို အဓိက ေျပာဆိုၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ တို႔ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္     မွ်တေသာ   ရာသီဥတုရွိေသာ  ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး     တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးပူေႏြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည္။     ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊    ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔ႏွင့္    ထိစပ္ လ်က္ရွိၿပီး ၅၇၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္       ျမန္မာႏိုင္ငံ၏       ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး       လူဦးေရ ၅.၂၁ သန္း (၂၀၁၄) ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

စံုလင္ေသာျမန္မာ့အေတြ့အၾကံဳအစစ္အမွန္မ်ားကို သက္၀င္ခံစားျခင္း

တိုးတက္လာေသာၿမိဳ႕ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ၁၈ ရာစုတြင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာရန္ကုန္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ရွိေသာ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက် ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္တစ္ခု အျဖစ္ အထြဋ္အျမတ္ထားရာျဖစ္ေသာ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္အျပင္ အမ်ိဳး သားျပတိုက္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ လည္ပတ္စရာမ်ားစြာ ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ လည္းျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္၏ လက္ရာေျမာက္ အေဆာက္အဉီးမ်ားစြာ ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဉီးမ်ား၏ လက္ရာ မ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္၍ ခံစားၾကည့္ရႈျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ၿပီး ပ်ားပန္းခတ္မွ် လႈပ္ရွား သက္ဝင္ေသာ ေန႔စဥ္ လႈမႈဘဝမ်ား၊ေစ်းမ်ား ကိုလည္းေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ရထားစီးရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ၄၆ ကီလိုမီတာ ရွည္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအား စီးနင္းရင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာ္ေ႐ြပ်ဴငွာေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘုရားေစတီမ်ား၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ထင္ရွားခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လဲေလ်ာင္းရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီး တည္ရွိရာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးသည္ အမ်ိဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးမွ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ေနဝင္ဆည္းဆာမွာ အသက္ရႈမွားေလာက္ေအာင္ လွပပါသည္။ ဆူးေလဘုရား၊ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရား၊ စြယ္ေတာ္၊ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား၊ မင္းဓမၼ ဘုရား အစရွိေသာ ထင္ရွားသည့္ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အျခားဘာသာဝင္မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာျဖစ္ေသာ ဗလီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အနားယူအပန္းေျဖရန္ ပန္းၿခံမ်ားစြာရွိၿပီး ထိုက္က်ိႏွင့္ ေယာဂေလ့က်င္ခန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္

လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားထိန္ထိန္လင္းကာ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာျဖင့္ စည္ကားေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံ၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ႏွင့္ အင္းယားကန္ေဘာင္အစရွိေသာ အပန္းေျဖစရာ ေနရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ႏွက္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္သည့္ မဟာဗႏၵဳလပန္းၿခံရွိၿပီး လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ေျခသၤ့႐ုပ္ထုကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံ၊ ျပည့္သူရင္ျပင္ႏွင့္ အင္းယားကန္ေဘာင္တို႔တြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လည္ပတ္သင့္သည့္ ေစ်းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာ အထင္ရွားျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္ခန္းေပၚ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ဝယ္ယူရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အထင္ကရေနရာမ်ား

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအထြတ္အျမတ္ထားရာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာနဂါးဘုရား (သို႔မဟုတ္) ေ႐ႊဘုရားဟုလည္း ေခၚတြင္ပါသည္။ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၉၉.၃ မီတာ ရွိ၍ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ ေနဝင္ဆည္းဆာ မတိုင္မီ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္သင့္၍ ေနဝင္ခ်ိန္အလွကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဆူးေလေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ ကတည္းက တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၿပီး သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆို ထားပါသည္။ ဆူးေလေစတီေတာ္မွာ ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ရွိ၍ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္နီးကပ္စြာတည္ရွိပါသည္။ ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ႏွင့္ သက္တမ္းတူတူေလာက္ပင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားကိုယ္ထည္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္အား ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးဉယ်ာဥ္သည္ ၂၆၀ဧက က်ယ္၀န္းေသာ ထင္ရွားသည့္ ေရကန္တစ္ခု၊ အပန္းေျဖစရာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ တန္ခိုးႀကီးမားလွေသာ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား၊ သစ္ခြပန္းဉယ်ာဥ္၊ ကေလးကစားကြင္း၊ တိရစာၦန္ဉယ်ာဥ္၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအျပင္ ႐ိုးရာအကအလွမ်ား ခံစား၍ ညစာစားသုံးအပန္းေျဖႏိုင္သည့္ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္ႀကီးသဖြယ္ ခမ္းနားလွသည့္ ကရဝိတ္နန္းေတာ္ စားေသာက္ဆိုင္၏ ျမင္ကြင္းမ်ားကိုလည္း ကန္ေတာ္ႀကီးဉယ်ာဥ္မွ အံအားသင့္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လည္ပတ္သင့္ေသာ ေစ်းမ်ားအနက္ အထင္ရွားဆုံးေသာ ေစ်းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသို႔ လက္မႈပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ အ၀တ္အစားဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ ပန္းခ်ီျပခန္းငယ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၀၀ ထက္ပိုေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ား၊ တ႐ုတ္႐ိုးရာ အစားေသာက္မ်ား စားသုံးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ လည္ပတ္သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအုံ မ်ား အမ်ားဆုံးရွိေသာေနရာဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ဘာသာေရးနင့္ ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္ အအုံမ်ားအပါအ၀င္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၂၀၀နီးပါး ပါ၀င္သည္။ အနီေရာင္အုပ္ နံရံမ်ားျဖင့္ခမ္းနားေသာ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ Strandဟိုတယ္၊ ေအာင္ပြဲ၀င္ ခမ္းနားလွပေနေသာ အတြင္း၀န္မ်ား႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမ်ားသည္ မျဖစ္မေန သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

ေလွာ္ကားအမ်ိဳးသားဉယ်ာဥ္သည္ ၁၅၄၀ဧကက်ယ္၀န္းေသာ သဘာ၀ႀကိဳး ဝိုင္းနယ္ ေျမျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာအေဆာက္အအုံပုံတူျပခန္းမ်ား၊ ၆၂ဧကရွိေသာ တိရစာၦန္ဉယ်ာန္ႏွင့္ ေက်ာက္တုံးဉယ်ာဥ္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားတည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၂၅ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၄င္းဉယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးစင္တာ အျဖစ္ ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဉယ်ာဥ္သည္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာသည္ သန္လ်င္တံတားအနီးတြင္တည္ရွိေသာ စိမ္းလန္းစိုျပည္ ေသာဉယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ အေသးစားပုံစံျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အထင္ကရ ေနရာမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းတစ္ခု၊ ေရကန္တစ္ကန္၊ မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးကန္ႏွင့္ ငွက္မ်ား ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုတို႔ ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီကို ဤေနရာတြင္ ဉယ်ာဥ္တစ္ခုစီႏွင့္ ယင္းေဒသ၏ အထင္ကရေနရာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ျပသထားသည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးျမစ္ကို ျဖတ္လ်က္ တည္ရွိသည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အဓိကႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္ေသာ ေနရာမွာ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဘုရားကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ခန႔္ ကတည္ထားခဲ့ၿပီး ေစာင္းတန္းေလးသြယ္ တည္ရွိကာ မြန္ဘုရားပုံႏွင့္ဆင္တူသည္။ သန္လ်င္တြင္ ၿပိဳပ်က္ေနေသာ ၁၇၅၀တြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုလည္း တည္ရွိသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားေဘးမွ ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ (၂)နာရီ ေလွစီး၍ သံတြဲၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ပန္းပုပညာသည္မ်ား ပန္းပုလုပ္ကိုင္ေနပုံမ်ားကို ေလ့လာရန္ ဆိုက္ကား ၊ ျမင္း၊ သို႔မဟုတ္ လွည္းတို႔ျဖင့္ ေျမအိုးလုပ္ငန္းေနရာသို႔ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ၾကား၌ ရွိေသာ သံတြဲတူးေျမာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ တူးေျမာင္းမ်ားအနက္မွ အရွည္ဆုံး တူးေျမာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ႋဳင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း က်ဆုံးခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်အသိုင္းအဝိုင္းမွ စစ္သားမ်ားအတြက္ သခ်ႋဳင္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤသခ်ိဳင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္ ၂၅ ကီလိုမီတာခန္႔ ကြာေဝးေသာ ျပည္လမ္းေပၚရွိ ေထာက္ၾကန္႔ေက်း႐ြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ိဳင္းကို ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ စစ္သခ်ႋဳင္းအဖြဲ႕မွ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

မယ္လမုဘုရားပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရွစ္ရက္ၾကာက်င္းပေသာ မယ္လမုဘုရားပြဲသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးဘုရားပြဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ တရားဓမၼမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၂၄နာရီပတ္လုံး႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈမ်ား၊ လႉဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားဆပ္ကပ္လႉဒါန္းျခင္း၊ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းဇာတ္သဘင္မ်ား၊ စတိတ္ရႈိး ပြဲမ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ညလုံးေပါက္သကၤန္းရက္လုပ္ၿပိဳင္ပြဲ

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မတိုင္မီ ညလုံးေပါက္က်င္းပါေသာ ဤပြဲေတာ္တြင္ ရက္ကန္းသည္ မ်ားက ညလုံးေပါက္သကၤန္းရက္လုပ္ကာ အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ လႉဒါန္းပါသည္။ ဤပြဲေတာ္သည္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားတြင္ က်င္းပေသာ အဓိကပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤဓေလ့ အစဥ္အလာကို သက္ဉီးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ေခတ္က နန္းေတာ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ား၌ လည္းေကာင္း က်င့္သုံးခဲ့ၾကပါသည္။

ပီလခတ္ဟိႏၵဴမီးနင္းပြဲ

၎ပြဲေတာ္သည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိကဘာသာေရးပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပီလခတ္ေက်း႐ြာရွိ စရီအန္ဂါလဲ အီစ္စရီ စရီမဟာမူနီ(စ္) ဝရရ္ ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ထိုပြဲေတာ္၏ ယုံၾကည္ခ်က္အရ ပြဲေတာ္အတြင္း ပါဝင္ၾကသူ မ်ားသည္ ပူျပင္းေသာ မီးခဲမ်ားေပၚမွ ေျခဗလာျဖင့္ နင္းေလွ်ာက္၍ ဆိတ္ႏို႔မ်ားျဖည့္ထားေသာ လက္တူးေျမတြင္းထဲသို႔ ေျခခ်ၿပီး ၎တို႔၏ ေျခေထာက္မ်ားကို ဆႏြင္းဝါမ်ားျဖင့္ သုတ္လိမ္းေလ့ရွိ ၾကသည္။